Ansøgningsfristen er den 1. december 2014. Vi anbefaler at vente med at indsende ansøgning til luftfotos over de stormfaldsramte områder foreligger – formodentlig en gang i løbet af eftersommeren. Vi bemærker her, at stormfaldsordningen kun kan bruges af de, der har en stormfaldsforsikring, og som har anmeldt deres skade inden den 15. marts.

De, der ikke opfylder disse krav, og som har haft stormfald i nåletræ, kan søge den ordning, der giver tilskud til konvertering af nåletræ til løvtræ, som har ansøgnings-frist den 1. juni. Yderligere oplysning om denne ordning hos Åbner eksternt link i et nyt vindueNaturstyrelsen.

Betingelser og tilskud

Stormfaldstilskuddets størrelse afhænger af andelen af robuste træarter, andelen af løvtræarter og om man etablerer en intensiv eller en ekstensiv plantning, henholdsvis sår den nye skov. Der er tale om et grundtilskud på mellem 3.000 og 10.500 kr./ha samt et antal tilvalg.

Der gives også et fast tilskud til oprydning på alle de arealer, der gentilplantes, tilsås eller selvforynges med tilskud efter ordningen, samt til arealer der udlægges til naturlig tilgroning eller som åbne arealer. Tilskuddet gives dog kun til arealer, hvor der rent faktisk foretages en oprydning. Oprydningstilskuddet ved fladefald er på 10.000 kr./ha

Der gives også tilskud til arealer med spredt fald på over 0,2 ha. Det kræver, at mindst en tredjedel af vedmassen er væltet eller knækket, og at bevoksningen efter stormen består af mindst 50% robuste træarter. Det spredte fald er mest relevant i løvtræbevoksninger, hvor man ikke planter, men satser på selvforyngelse fra de træer, som ikke er væltet. Oprydningstilskuddet er her kun 5.000 kr.

Du kan læsehovedtræk aftilskudsordningen i vores faktablad. Du kan læseendnu mere i den detaljerede vejledning.

Administration

Tilskuddet til oprydning udbetales, når ansøgningen er indsendt og kontrolleret. Tilplantningstilskuddet udbetales først, når alle tilplantninger er foretaget. Der er dog mulighed for opdeling i etaper. Efter modtagelse af tilskud bliver arealerne fredskovspligtige, hvis de ikke var det i forvejen. Man får ligeledes en forpligtelse til at opretholde sin forsikring mod stormfald i 15 år.

De ganske komplicerede regler, blandt andet med definition af robuste træarter og med de mange muligheder for tillæg af forskellig slags, kan ses i ovennævnte vejledning.

Ordningen stiller særlige krav til træartsvalget. Hvis man ikke ønsker at underlægge sig disse, men selv vil tilrettelægge plantningerne helt frit, går man desværre også glip af oprydningstilskuddet, og får kun udbetalt forsikringserstatningen på 3.000 kr./ha.

Forsikringen

Den private forsikring, som er en del af ordningen, udbetales formodentlig først, når ansøgningen om tilskud er indsendt. Først på det tidspunkt – og når luftfotos foreligger – kendes arealernes størrelse præcist.

Hvordan man gør den nye skov mindre stormfølsom

Efter sommer vil et særnummer af bladet Skovdyrkeren opsummere erfaringerne fra sidste års stormfald, og give gode råd vedrørende de kommende plantninger

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk
By: Per Hilbert