Vi kender endnu ikke de nye vejledninger til ordningerne, men der ser ud til at være en del lighedspunkter i forhold til den gamle ordning.

Tilskuddet gives fortsat til private ejere samt selskaber, fonde, foreninger og lignende.

Grøn driftsplan for skoven

Især tilskuddet til grøn driftsplan er interessant.Driftplanen er med til atsikre den udvikling af skoven, som du ønsker på langt sigt. Desuden vil en grøn driftsplan kunne danne grundlag for certificering af skoven.

Der vil være et obligatorisk modul i planen med skovkort, bevoksningsliste med træarter og vedmasser, samt registreringer af fortidsminder og nøglebiotoper. Der er lagt op til at tilskuddet bliver på 75% af udgifterne, dog med en max grænse. Det bliver også obligatorisk at lave en plan for naturbeskyttelse på de arealer, hvor det errelevant. Her forventes et tilskud på 90% af udgifterne.

Vi forventer at der bliver god søgning til denne ordning, så er du interesseret i at få udarbejdet en grøn driftsplan med tilskud, kan du allerede nu henvende dig til din forening eller din lokale skovfoged. Så vi kan tage fat på at udarbejde ansøgningen, så snart vejledningen er endelig klar. Der kommer sandsynligvis en arealgrænse, så skoven skal være over 20 ha, før man kan få tilskuddet til grøn driftsplan.

Foryngelse af nåletræsarealer med hjemlige træarter

Tilskuddet gives til hugstmodne nålebevoksninger, der konverteres fra nåltil hjemmehørende træarter. Der kommer nogle undtagelser som vedrører juletræer.

Der er fortsat en nedre grænse for plantetallet på 2.000 pr. ha. ogen øvre grænse på 3.000 planter pr. ha. De 3.000 planter pr. haer et meget lavt plantetal, hvis du ønsker at dyrke kvalitets træ.

Særlig drift i skoven

Denne ordningen eksisterer også nu, men den er i øjeblikket begrænset til kun at omfatte levesteder forhasselmus og flagermus.

Fremover vil man i hele landet kunne søge tilskud til stævningsdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer på foryngelsesareaeler, rydning af opvækst og uønskede træarter (fx på enge, overdrev og heder) og til genopretning af naturlige hydrologiske forhold. Der kan også laves aftaler om urørt skov.

Skovdyrkerne kan hjælpe med ansøgninger til alle ordningerne. Ansøgningsfristen er første gang d. 1. september 2013.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne