Der er de seneste år rejst skov under forskellige skovrejsningsordninger. Det er således tidspunkterne for tilsagn og indberetning er afgørende.

Fælles for tilskud til skovrejsning gælder det at Miljøstyrelsen kan kontrollere dit skovrejsningsprojekt, indtil 5 år efter projektet er afsluttet. I denne periode skal investeringen i projektet, som du har fået tilskud til, opretholdes. Har du fået tilsagn om tilskud til at etablere løvskov på et bestemt areal, kontrolleres det, at der fortsat er løvskov på arealet. Det betyder blandt andet, at der ikke kan plantes efter med nåletræer i en løvtræsbevoksning, hvis andelen af nåletræer dermed ender med at overstige 25 % af plantetallet.

Har du en fejlslagen bevoksning, som du ønsker at genetablere – fx ved at pløje arealet op og gentilpante det – skal du gentilplante arealet med de rigtige arter, for at investeringen er fastholdt.

Du skal være opmærksom på, at projektarealet i forbindelse med udbetaling af tilskud pålægges fredskovspligt. For tilplantede arealer betyder det, at de skal holdes bevoksede med træer, der danner, eller med tiden vil danne, sluttet skov af højstammede træer. For at opfylde dette kan det blive nødvendigt at plante arealerne efter.

Tilsagn om tilskud til skovrejsning fra 2016-2018 eller den nye læhegnsordning med udbetaling i én rate

Plantedød som følge af tørken vil som udgangspunkt ikke medføre konsekvenser for dit tilskud.

Alle plantede træer – levende som døde – på de tilplantede dele af projektarealet tælles med ved besigtigelse eller kontrol forud for udbetaling af dit tilskud til privat skovrejsning.

Tilsagn om tilskud til skovrejsning fra 2015 eller tidligere med udbetaling i to rater

Plantedød som følge af tørken kan have konsekvenser for dit tilskud. Her er der tre forskellige scenarier:

  1. Hvis du har anmodet om udbetaling af 1. rate af dit tilskud, tjekkes det ved besigtigelse eller kontrol forud for udbetaling, at der er etableret bevoksninger på de tilplantede dele af projektarealet, og at de rette træarter er anvendt, men plantetallet opgøres ikke.
  2. Har du allerede anmodet om udbetaling af 2. rate af dit tilskud, bliver alle træer på de tilplantede dele af projektarealet, der på tidspunktet for anmodningen vurderes at opfylde kravet om at være levende og i god vækst medregnet ved besigtigelse eller kontrol forud for udbetaling.
  3. Har du endnu ikke anmodet om udbetaling af 2. rate af tilskuddet, kan det være nødvendigt at efterbedre for at opfylde plantekravene. Er der dele af dit projekt, som ikke opfylder plantekravene, har du mulighed for at reducere det areal, du anmoder om udbetaling af tilskud til.

Du er meget velkommen til at kontakte din skovfoged hvis du er i tvivl om hvorvidt tørken har betydning for netop dit tilskud.

Du kan læse Miljøstyrelsen notatÅbner eksternt link i et nyt vindueher(PDF).

VidenCenter Landskab 30. august 2018

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne