Når det drejer sig om skovning, flisfældning eller ud mærkning af hovedtræer er udvisning nøgleordet. En god gammel skovdyrkningsdyd, som nok er gået lidt af mode. Men udvisning er mange gange midlet til den gode skovdyrkning. Nedenfor er anført nogle gode grunde:

De unge bevoksninger

De mellemaldrende bevoksninger

De ældre bevoksninger

Ved korrekt udtynding præges skoven optimalt rent vækstmæssigt. Der er mange forskellige faktorer som spiller ind, og det kræver faglig indsigt, at navigere korrekt i dette.

I gamle dage var der prestige i at vise ud i de gamle bevoksninger, hvor de flotte træer skulle tages ud. Mange steder var det således også den gamle skovrider der stod for dette. Set alene ud fra en faglig vurdering, burde han nok have ladet eleven om dette og så selv vise ud i de unge og mellemaldrende bevoksninger. Det er nemlig her skovdyrkeren stadig kan præge bevoksningens udvikling.

Nu om dage, hvor det meste træ jo skoves med maskine er det reelt mange gange den enkelte maskinfører, der står for udvisningen. Hvor der er skovdyrkningsmæssige hensyn at tage, viser jeg ofte ud til maskinen for selv at kunne kontrollere skovdyrkningen. Typisk hvor der træartsblandinger eller undervækst der skal tages hensyn til. Ved helt traditionelle udtyndinger kan der med fordel udvises en prøveflade, så maskinføreren har en klar reference til, hvordan udtyndingen skal foretages.

Skovfoged Søren Ladefoged

By: Søren Ladefoged