Vandhul sø vådområde

En ny sø skaber liv

Både i skoven og i det åbne land er søer og vandhuller med til at skabe artsrigdom og variation til gavn for naturen.

Vi hjælper i hele processen

Skovdyrkerne kan hjælpe dig igennem hele processen med at ansøge og anlægge ny sø på din skov- eller landbrugsejendom.

Søer kan have mange fordele for din ejendom og vil skabe bedre biodiversitet, jagt og æstetisk værdi.

Vores fagfolk kan hjælpe med at finde den optimale placering til din nye sø. Vi rådgiver om størrelse og dybde, sådan at søen bidrager til at forbedre artsrigdom og skabe bedre vilkår for vildtet. Vi sikrer naturligvis også, at lovgivningsmæssige krav bliver overholdt, og vi varetager gerne alt lige fra ansøgning til selve anlægsarbejdet.

I en vellykket sø er der en god vandkvalitet og en rigdom af hvirvelløse dyr. Det skaber fødemulighed for fugle, pattedyr, krybdyr og fisk. Søen bør opfylde følgende krav:

  • Afgræsset bred med kort plantevækst. Ingen skyggende træer og buske, men en udyrket bræmme på mindst 10 meter hele vejen rundt om vandhullet.
  • Læplantning i passende lægivende afstand fra vandhullet.
  • Svagt skrånende bred, uden stejle brinker.
  • Store sten langs kanten.
  • Varierende vanddybder – sumpet, lavvandet område til kær- og engplanter.
  • Naturligt plante- og dyreliv uden udplantning eller udsætning af indførte arter.

I den ideelle sø er der forskellige dybder. Langs bredden bør dybden være 20-40 cm, hvor vandfuglene kan snadre og nå bunden. I resten af søen bør der være dybder med 50-70 cm, og der skal være områder med 70-150 cm eller dybere, hvor der ikke gror siv eller tagrør.

Husk også de lavvandede områder, som sikrer at padder og ællinger nemt kan komme op af vandet. Mange smådyr er afhængige af de lavvandede områder, der er søens bedste produktionsapparat med hensyn til føde.

Når din nye sø er anlagt, hjælper Skovdyrkerne også gerne med at pleje og vedligehold, så søen forbliver i god stand og til gavn for vildt og biodiversitet.

Vand tiltrækker vildt

En sø skaber liv og artsrigom i skoven og i det åbne land.

Derudover tiltrækker vandet også vildtet. Det er både fugle og hjortevildt, der søger til søen for at finde føde, drikke eller yngle.

Lavninger og lav jord er ofte uproduktive arealer både på markerne og i skoven. Ofte kan det bedst betale sig at dyrke herlighed og jagtværdier på disse arealer – og en sø er en optimal udnyttelse.

Som lodsejer får du et aktiv med en ny sø, som styrker artsrigdommen på din ejendom.

En velanlagt sø fungerer som en naturlig vandkilde og tiltrækker fugle som ænder, gæs og svaner, der benytter den som ynglested og fourageringsområde.

Hjortevildt som rådyr og kronhjorte vil også trække til søen for at drikke eller finde føde.

Udover at tiltrække vildt vil en velanlagt sø også bidrage til et smukt og idyllisk landskab, som kan øge ejendommens værdi.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit kommende sø-projekt.

Stor vandsalamander – foto af Frank Rønsholt

En sø styrker biodiversiteten

En mindre sø kan markant forbedre biodiversiteten og gavne flere danske rødlistearter.

Søer skaber en bred vifte af levesteder og mikroklimaer, der fremmer forskellige organismer. Det kan have en positiv indvirkning på sårbare arter.

For eksempel vil danske rødlistearter som løgfrø (Rana temporaria) og stribet løvfrø (Hyla arborea) drage fordel af søens våde områder. Disse amfibier trives i våde habitater og de bruger søen som yngleplads.

Søens vandplanter og alger skaber levesteder for vandinsekter som vandnymfer og vandtæger, som er en del af de vigtige fødekæder, der understøtter et varieret dyreliv. Disse insekter er igen fødekilder for fuglearter som engpiber (Anthus pratensis) og viber (Vanellus vanellus), der kan finde føde og hvile ved søen.

Desuden vil søen med lidt held tiltrække en forskellige vandfugle, inklusive truede arter som brushane (Gallinago gallinago) og tinksmed (Philomachus pugnax). Disse fugle vil finde et levested og fødemuligheder i og omkring søen.

En mindre sø kan have en konkret og positiv indvirkning på truede danske rødlistearter.

Du kan få op til 17.000 kroner i tilskud fra jagttegnsmidlerne for at anlægge en sø på over 600 kvm

Ofte vil ejendommens værdi stige

Hvem er vi

Din naturlige partner

Skovdyrkerne har mere end 100 års erfaring indenfor rådgivning af skovejere og pasning af skov.

Men vi kan meget andet.

Hensyn til biodiversitet og naturpleje er nemlig blevet vigtigt for danske skovejere.
Det sikrer et sundt økosystem og langsigtet trivsel for skovens flora og fauna.

Med Skovdyrkerne får du en samarbejdspartner, som har eksisteret i over 100 år – og som har bred erfaring indenfor det grønne område.

Kontakt os i dag, og lad os tage en snak om mulighederne på din ejendom.

Simon Kortnum Fabricius - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Simon Kortnum Fabricius – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Du kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?