Foto af Frank Rønsholt, Københavns Zoo

Biodiversitet

Vi rådgiver om biodiversitet for skovejere, virksomheder og kommuner, som gerne vil fremme et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Hvad er biodiversitet? Og hvorfor er det skovbrugets ansvar at tage vare på den?

I videoen nedenfor er skovrider Kristian Løkke Kristensen taget i skoven for at fortælle hvad der gør skoven til et helt særligt økosystem, og hvad man kan gøre som skovejer for at tage hånd om biodiversiteten i sin skov.

I skoven og det åbne land

Vi tilbyder rådgivning til skovejere, landmænd og kommuner, der tager ansvar for naturen og miljøet og vil bidrage til en bæredygtig udvikling.

Vores viden inden for biodiversitet er bred. Vi har mange fagfolk, som kan rådgive om at skabe bedre biodiversitet både i skoven og i det åbne land. Vi arbejder tæt sammen med vores medlemmer om skræddersyede løsninger, som passer netop til deres ønsker.

I skovene fokuserer vi blandt andet på naturnær skovdrift for at optimere levesteder for truede arter. Det kan omfatte bevaring af gamle træer og skovbryn. Det kan være etablering eller restaurering af vådområder. Vi rådgiver også om, hvordan du som skovejer kan balancere skovdrift og naturbeskyttelse, så du opnår en bæredygtig økonomisk indtjening samtidig med, at biodiversiteten styrkes.

Flere og flere af vores medlemmer vælger at lade deres skov certificere gennem FSC– eller PEFC-ordningerne. Det er en god måde at dokumentere og formidle god skovbrugspraksis.

I det åbne land arbejder vi med at etablere og pleje naturområder som blomsterenge, vådområder og levende hegn, der fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter. Vi rådgiver om, hvordan man kan integrere disse områder i landbrugsdriften for at skabe et varieret og dynamisk landskab, der fremmer biodiversiteten og samtidig sikrer en bæredygtig produktion.

Vi samarbejder også med kommuner. Her hjælper vi med at forbedre og beskytte biodiversiteten i by- og naturområder. Det kan omfatte rådgivning om grønne korridorer, rekreative områder, vådområder og andre grønne infrastrukturer, der bidrager til at forbedre livskvaliteten for både mennesker og dyreliv.

8 gode råd til skovejeren

Der er mange gode måder at styrke biodiversiteten i den dyrkede skov.

  1. Prioritér hjemmehørende produktionsarter
  2. Lad dødt ved ligge i skoven
  3. Husk på diversitet ved udrensning og tynding
  4. Skab sammenhæng mellem skov og åbent land. Flyt hegnet ind i skoven
  5. Genopret tilgroede skovlysninger
  6. Bevar gamle skæve træer med hulheder og sprækker
  7. Mindre vedligeholdelse af dræn – luk evt. dræn. Genetabler naturlige vandløb
  8. Skab urørte bufferzoner omkring moser og vandhuller

Fra begyndelsen af 1800-tallet er Danmarks skovareal vokset markant. Arealet er 3-4-doblet frem til i dag.

Den udvikling har skabt stor fremgang for mange almindelige skovarter.

Men der er også en række tabere. Det er arter, som har brug for lysåbne arealer, vådområder, gamle træer og dødt ved. Det er her, skovejerne for alvor kan forbedre forholdene for mange sjældnere arter.

Rådet er at finde de steder i skoven, hvor der allerede findes specialiserede arter, eller hvor der som minimum er chance for, at der kommer nogle. På de lokaliteter giver det god mening at bruge tid og kræfter på tiltag, der styrker artsrigdommen.

Stor vandsalamander - foto af Frank Rønsholt
Stor vandsalamander – foto af Frank Rønsholt

Tilskud til biodiversitet

Der findes mange tilskudspuljer, som omhandler forbedring af biodiversitet.

En af puljerne er tilskud til skov med biodiversitetsformål.

Det primære formål med puljen er at bidrage til stabile levesteder for beskytte truede dyre- og plantearter som er knyttet til levesteder i skove. 

I skov med biodiversitetsformål tages særlige hensyn i skovdriften for at sikre biodiversiteten for særlige arter. Tilskuddet gives for at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, rydning af uønskede arter, indsats for særlige arter, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlig vandstand.

Herunder finder du links og mere information om tilskudsordninger, som omhandler biodiversitet.

Tilskud til skov med biodiversitetsformål

Biodiversitet & bæredygtighed

Privat urørt skov

Minivådområder

Vand giver liv til flora og fauna

Skovdyrkerne hjælper skovejere med at etablere søer og vandhuller

Naturnær skovdrift

Vores skovfoged Bent W. Nielsen har praktiseret naturnær skovdrift længe inden det blev moderne. Vorherre er mest til monokulturer, som Bent siger, men i Grane Plantage har Vorherre fået en hjælpende hånd. Nu er det lykkedes at lave en skov, der er rig på biodiversitet, og som samtidig producerer nåletræ af høj kvalitet. I videoen her tager Bent os med gennem hele dyrkningsprocessen fra nye planter til den færdige skov.

Hvem er vi

Specialiserede fagfolk

Skovdyrkerne har over 100 års historie bag sig. I de tidlige år rådgav vi kun om skovdyrkning. Men i de senere år har vi – ligesom mange skovejere – øget vores viden og interesse for biodiversitet.

Vores medarbejdere efteruddanner sig løbende – og vi har mange skovfogeder, som udover skovdyrkning også har specialiseret sig indenfor biodiversitet.

Som medlem af Skovdyrkerne kan du altid benytte vores fagfolk, når du ønsker rådgivning om at skabe bedre biodiversitet i skoven og i det åbne land.

Bjørn Krüger Veng - Skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne
Bjørn Krüger Veng – Skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne

Find din lokalforening

Skovdyrkerne er Danmark største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til venstre for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening eller vælg din forening på felterne nedenfor. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Få et opkald fra din nærmeste skovfoged

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?