Ryd op hvert år

Først og fremmest er det en god idé at rydde op i kemien hvert år. Så ved du hvad du har, og evt. i hvilken rækkefølge det skal bruges. Lige nu gælder f.eks at Karate til lusesprøjtning med gamle etiketter kun er godkendt frem til 2. september i år.

EU’s nye pesticidforordning fra 14. juni 2011 har strammet yderligere op i opbevaringen af kemi. Forordningen betyder,at 6 måneder efter et middel udløber, må det ikke længere anvendes og 18 måneder efter udløb må det ikke ligge på lager. God praksis indebærer at du:

Det er registreringsnummeret der tæller

Lidt paradoksalt kan identiske midler med identisk aktivstof og formulering have forskellig godkendelse.Registreringsnummeret er nemlig afgørende for, om der er tale om et godkendt middel. F.eks har Topstar til topskudsregulering en off-label godkendelse mens Pomoxon ikke har.

Godkendte midler i nordmannsgran og nobilis

I tabellen nedenfor vises en oversigt over godkendte ordinære og offlabel midler til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og nobilis. Midler vist med grøn er godkendt i nordmannsgran, mens midler godkendt i nobilis er vist med blå. Farverne er placeret ud for de ukrudtsarter, hvor midlet ventes at have en god renholdelseseffekt.

I tabellen vises en oversigt over de godkendte ordinære og offlabel midler til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og nobilis. Midler vist med grøn er godkendt i nordmannsgran, mens midler godkendt i nobilis er vist med blå. Farverne er placeret ud for de ukrudtsarter, hvor midlet ventes at have en god renholdelseseffekt. Kilder: middeldatabasen.dk, Skovdyrkeren nr. 4 (2011). Dansk Juletræsdyrkerforening Temadage 2012, PCConsult sprøjteblade.

Om off-label godkendelse (minor use)

En del sprøjtemidler i juletræsbranchen anvendes under off-label godkendelse, som er en speciel godkendelse fra Miljøstyrelsen, der gør det lovligt at anvende midlet. Kemikaliefirmaet kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for eventuelle sprøjteskader, der måtte opstå som følge af sprøjtemidlet.

Nyt om insekticider

Cyperb er under revurdering og formentlig på vej ud. Cyperb kan stadig anvendes, men ikke længere købes.

Brugen af Fastac er indskrænket og midlet er kun godkendt til anvendelse mod snudebiller og i skovet træ.

Merit turf – er off-label godkendt til bekæmpelse af oldenborrelarver i nordmannsgran og nobilis. Dosis 30 kg/ha i maj-juli.

Doseringen af Karate er reduceret og kun dunke med gamle etiketter (reg nr. 51-32) kan lovligt anvendes i en dosis på 0,6 kg/ha frem til 2. september 2012. For dunke med nye etiketter er den godkendte dosering 0,4 kg/ha. Denne dosering forventes ikke at have en tilstrækkelig effekt i bekæmpelse af ædelgranlus og viklere.

Medmindre der kommer nye midler til, vil branchen reelt stå uden effektivt insekticider til bekæmpelse af ædelgranlus.

Nyt om herbicider

Den godkendte dosering af Metaxon, der især bruges til bekæmpelse af padderok er nedsat til 1 l/ha fra 1,33 l/ha. Titus som var skånsomt og derfor et velegnet middel til sommersprøjtning, kan lovligt kun anvendes frem til 15. september i år (2012). Derefter bliver det forbudt at anvende Titus. Eagle som har været anvendt mod tokimbladet ukrudt udgår ligeledes i løbet af 2012.

Matrigons godkendelse ændres til kun at omfatte den bestemte formulering Matrigon 72 SG. Den nye formulering er ikke flydende som den gamle, men et granulat med 720 g aktivstof pr. kg. Prisen vurderes at ligge i samme leje som førhen. 578 kr./ha mod nu 502 kr./ha.

Agil 100 EC har fået off-label godkendelse. Midlet er et ’nyt’ systemisk middel til en- og flerårige græsser. Kombineret med sidste års godkendelse af Focus Ultra er der ret gode muligheder for at bekæmpe græsser. Effekten af Agil er indtil videre dokumenteret på kvik, spildkorn og hanespore. Midlet optages gennem græssets blad og stængel og efter 1-2 uger ses begyndende rødfarvning i ukrudtet. Max doseringen er 1,5 l/ha, men 0,75 l/ha vurderes at være nok til f.eks hanespore.

Topstar er tilbage på positivlisten

Juletræsbranchen har nu dokumenteret effekt af flere nye midler og grundlaget for en ansøgning er på plads. Samtidig er aktivstoffet NAA i Topstar tilbage på positivlisten. Det er glædeligt og af stor betydning at Topstar (NAA) er genoptaget på EU’s positivliste pr. 1. januar 2012 og godkendt frem til 31. december 2015. Bemærk Pomoxon er ikke optaget.

Husk at føre sprøjtejournal –eller lad Skovdyrkerne gøre det for dig

Hvis du har mere end 10 ha dyrket areal, har du pligt til både at føre og indberette sprøjtejournal. Nordmannsgran og pyntegrøntkulturer tæller med i det dyrkede areal. Det betyder, at du en gang om året skal indberette forbruget af sprøjtemidler til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Du kan gøre det online på //landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp _blank – “Sprøjtejournal, miljø- og fødevarestyrelsen”>sprojtejournal.fvm.dk. Læs mere om renholdelse og dyrkning på: //www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/ _blank – “Skovdyrkernes dyrkningsinfo”>www.dyrkningsaktuelt.dk

By: Rasmus Fejer Nielsen

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #12

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning