Af direktør Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

Juletræer

Produktionen af juletræer foregår helt overvejende på landbrugsjord. Vi har gode dyrkningsbetingelser for nordmannsgran og den danske produktion på ca. 12 mio. træer tegner sig for ca. ¼ af det samlede europæiske udbud af denne træart. Økonomien i juletræsproduktionen bestemmes helt overvejende af udbud og efterspørgsel på europæisk plan.

Ifølge direktør i Danske Juletræer, Claus Jerram Christensen, vil vi fremover se øgede krav til produktion af kvalitetstræer og til certificering. Foto: DJ

Ifølge direktør i Danske Juletræer, Claus Jerram Christensen, vil vi fremover se øgede krav til produktion af kvalitetstræer og til certificering. Foto: DJ

Efter en periode med et lavere udbud af nordmannsgranjuletræer i begyndelsen af 00’erne ventes udbuddet af nordmannsgran i de kommende år at stige betydeligt på europæisk plan, mens udbuddet af andre arter som nobilis, rødgrøn og blågran forventes uændret eller at være svagt faldende.

Anvendelsen af juletræer er stabil til svagt faldende på de største markeder. Faldet i efterspørgslen skyldes bl.a. demografiske forhold og ændret forbrugeradfærd, hvor visse befolkningsgrupper fravælger et naturtræ til fordel for intet træ eller et plastiktræ. Juletræstraditionen står dog stærkt på mange nye markeder i Østeuropa, hvorfor disse markeder er interessante for danske juletræsproducenter, ligesom nordmannsgranens markedsandel kan øges på flere kendte markeder.

I de kommende år vil markedet for juletræer derfor være mindre lukrativt end tidligere, da træerne ikke længere`sælger sig selv´, og kvalitetskravene vil være stigende.Produktion af kvalitetstræer bliver derfor et nøgleord fremover, og for de producenter som magter denne opgave, vil juletræsproduktion også fremover være økonomisk attraktiv.

Klippegrønt

Klippegrøntmarkedet kendetegnes af den lange produktionstid, og priserne har over de sidste 10-15 år været relativt konstante, mens høstomkostninger har været svagt stigende. Denne udfordring er mange steder løst gennem brug af selvklippere og `salg på roden´, hvorved oparbejdningsomkostninger har kunnet reduceres. Danmark producerer mere end halvdelen af det grønt, som afsættes på europæisk plan.

Udbuddet af nobilisklippegrønt er aftagende i disse år, da tilplantningen af nye arealer er mindre end tidligere. Hertil kommer, at flere ældre bevoksninger afdrives,fordi de er blevet for høje og urentable at klippe i eller ramt af sygdom som f.eks. Neonectria.

Udbuddet af nordmannsgranklippegrønt afspejler i nogen grad afsætningsmulighederne for nordmannsgranjuletræer. I år med god afsætning på juletræer falder udbuddet af nordmannsgranklippegrønt. Med den forventede udvikling på juletræsmarkedet vil det betyde en øget tilgang af nordmannsgran klippegrønt – dog mest i de ringere kvaliteter.

Efterspørgslen efter klippegrønt har over en årrække været relativt konstant til svagt aftagende. Klippegrønt erstattes i mange buketter, borddekorationer og kranse af andre produkter, som enten er billigere, mere holdbare eller blot mere moderigtige. Hertil kommer, at anvendelsen til gravdækning går tilbage, da gravene bliver mindre som følge af øget kremering. Ydermere er udgiften til vedligeholdelse (herunder dækning med gran) af gravsteder sine steder så høj, at mange fravælger denne ydelse. Denne udvikling vil formodentlig også præge klippegrøntmarkedet i de kommende år.

Den samlede økonomi i klippegrøntproduktionen vurderes dog på sigt at være attraktiv både isoleret set, og især i relation til den almindelige skovproduktion, som ofte vil være alternativet på arealerne.

Generelle betragtninger

For især juletræer, men også i stigende grad for klippegrønt, vil der blive stillet krav om en dokumenteret produktion fremover. Dette hænger bl.a. sammen med et øget salg gennem kædebutikker, som gerne vil sikre sig mod `dårlig omtale´ i medierne. Derfor stilles der i stigende grad krav til certificering, og her er GLOBALG.A.P.-ordningen den mest fremherskende for juletræer og klippegrønt.

I tillæg til denne dokumentation af produktionen må man nok også fremover påregne offentlighedens fokus på høst og oparbejdning, der jo i vid udstrækning foregår med udenlandsk arbejdskraft. Her er det vigtigt at overholde de gældende regler på området.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #31

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning