Af seniorkonsulent Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Sondringen bliver aktuel, når virksomheden har fællestræk med en erhvervsvirksomhed, men hvor der samtidig er tvivl om, hvorvidt indtægtserhvervelsen er det afgørende formål for ejeren. Hvis virksomheden samtidig giver underskud bliver sondringen særlig aktuel.

En erhvervsmæssig virksomhed vil – i modsætning til en hobbyvirksomhed – være indrettet på systematisk indtægtserhvervelse, dvs. at det afgørende formål er at opnå en fortjeneste. Hobbyvirksomhed kan ofte have private formål styret af ejerens personlige interesser.

Hvis virksomheden er rentabel – dvs. at den over en længere periode giver overskud på den primære drift –giver det normalt ikke anledning til tvivl.

Både hos SKAT og i retspraksis anvendes en række kriterier i vurderingen af, om der er tale om en hobby- eller en erhvervsvirksomhed, men ingen af disse enkeltkriterierer i sig selv udslagsgivende for vurderingen. Det er heller ikke afgørende for sondringen, om virksomheden drives som en personlig virksomhed eller som et selskab.

For skove – og her især de mindre skove – er problematikken særdeles aktuel, da der sjældent fremkommer en løbende årlig indtægt fra driften. Og særlig i forbindelse med nyplantning og stormfald kan der efterfølgende gå en længere årrække, hvor der er underskud, hvilket kan få skattemyndighederne til at se nærmere på problematikken.

Bestemmelsen om straksfradragsretten i ligningslovens § 8K i forbindelse med nyplantning af fredskov blev indført i erkendelse af, at der går ganske mange år fra en tilplantning er foretaget, til skoven kan give indtægter. Derfor kan fradragsretten i statsskattelovens § 6 ikke finde anvendelse med henblik på at afgøre virksomhedens formål. På trods af denne erkendelse giver mindre nyplantede ejendomme ofte i praksis problemer i forbindelse med myndighedernes sondring mellem hobbyvirksomhed og erhvervsvirksomhed. Og forudsætningen for at udnytte fradragsretten er, at der er tale om en erhvervsvirksomhed.

Hvilke konsekvenser får sondringen for dig?

Uanset om der er tale om erhvervs- eller hobbyvirksomhed skal nettoindtægterne altid beskattes. En væsentlig forskel er dog, at det kun er ved erhvervsvirksomhed, at eventuelle underskud kan fratrækkes i anden indkomst.

Men der kan være andre, afledte konsekvenser af sondringen. Hvis ejendommen af myndighederne bliver betragtet som en hobbyvirksomhed, kan der samtidig være vurderingsmæssige konsekvenser – især hvis der på ejendommen samtidig er en attraktiv bolig.

Her kan myndighederne vurderingsmæssigt omvurdere ejendommen fra hidtil at have været en land- eller skovejendom til i fremtiden at blive vurderet som en bolig.

Konsekvenserne heraf kan dels være en betydelig vurderingsstigning– særlig på grundværdien, men herudover bortfalder samtidig det ejendomsskatteloft, der er gældende for land- og skovbrugsejendomme.

Se også artikel på vores hjemmeside (søg under `Skov og SKAT´).

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #33

Læs andre artikler inden for Skovpolitik