Tekst foto: Per Hilbert, Skovdyrkerne

Vurdering er en naturlig del af den rådgivning, Skovdyrkerne tilbyder. Det kan handle om:

Fælles for den type opgaver er, at de kræver erfaring og indgående kendskab til de ofte komplicerede beregninger, der ligger bag en korrekt værdisætning. Viden om kutymer og fortilfælde er også afgørende faktorer.

Hos Skovdyrkerne har vi specialister, der kan påtage sig den slags opgaver og har stor erfaring med at løse dem.

Skovdyrkerne har udviklet et system til scoring af en række af de ting, som har indflydelse når prisen skal fastsættes på en skov. Foto: Colourbox

Ekspropriationer

I forbindelse med en ekspropriation mødes man ofte af et tilbud fra eksempelvis vejmyndighederne. De har naturligvis til opgave at sikre det billigste anlæg.

Heldigvis er det sådan, at der er en anerkendt praksis for beregning af erstatninger for skov, som også tager hensyn til blandt andet de følgeskader der kan opstå i de bevoksninger, der eksponeres ved en vejgennemskæring, produktionstabet, forøget risiko for stormfald og selvfølgelig tabet ved en utidig afvikling af det skovstykke, der bliver til en del af vejanlægget.

Erfaringen viser at den erstatning der kan beregnes efter den skovøkonomiske teori, som regel overstiger den først tilbudte. Erfaringen viser også, at ekspropriationskommissionen typisk giver lodsejer medhold, når han har benyttet sagkyndig bistand til beregning af sit erstatningskrav. Ydermere kan udgiften hertil indregnes i erstatningen.

Enkelttræer

Her er der tale om vurdering af en række forhold, som også er beskrevet i et af myndighederne anerkendt regelsæt. Parametre, som indgår i værdisætningen af enkelttræer, er blandt andet sundhed, størrelse, alder, forventet restlevetid, placering, herunder forhold som tilpasning, arkitektur, æstetik, synlighed og miljø. Under sundhed vurderes både status for rødder, stamme, hovedgrene, mindre grene og knopper.

De mange point, der gives for de enkelte elementer ganges og divideres, hvorefter kvadratroden, i helt bogstavelig forstand, til sidst uddrages og så kan træets værdi beregnes. Den kan være ganske betragtelig. Store træer med en rimelig restlevetid kan komme op på en værdi på over 50.000 kr., så det er ikke ligegyldigt, om man kan påvise, at ens krav er fagligt veldokumenterede.

Handelsværdier Skov handles typisk i kr. pr. hektar, som det også kendes fra landbruget. Naturligvis har den stående vedmasse og jordens produktionskapacitet, eller boniteten som det kaldes i skovbruget, indflydelse på prisen. Den stående vedmasse, arts- og alderssammensætningen og tilvæksten i skoven siger meget om indtægtsmulighederne, ikke mindst på kort sigt.

Men elementer som skovstørrelse, jagtmuligheder, beliggenhed, eventuelle bindinger i form af fredninger, afstand til større befolkningscentre og meget andet har også stor betydning.

Skovdyrkerne har udviklet et system til scoring af en række af de ting, som har indflydelse på prisfastsættelsen. Hertil skal lægges det kendskab, man har til handler i lokalområdet, for at få en så retvisende prissætning som muligt, før man – som det sker i de fleste ejendomshandler – lader følelserne tage over.

Er der tale om juletræsproduktion, handler det meget mere om det rent økonomiske. Ved et køb handler det om, hvilket afkast investeringen kan forventes at give. Ved et salg handler det om, hvilke potentielle indtægter man går glip af. Her spiller markedsindsigt og erfaringer med oparbejdning og afsætning en vigtig rolle, når en rigtig handelspris skal fastsættes. Med en omsætning årligt på mere end én mio. juletræer har vi i Skovdyrkerne en rimelig føling med markederne.

Ring til vores lokale kontor, hvis du har brug for hjælp.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #51