Tekst og foto: Jens Mathiasen

Prisen på flis er god. Flere lodsejere benytter de gode priser til at få plejet, tyndet eller ryddet læhegn og småbeplantninger i det åbne land.

Men ejerne skal passe på faldgruberne, råder Skovdyrkerne.

Flisproduktion fra det åbne land er nemlig blevet omfattet af en række strikse krav, som gradvist er indført fra sommeren 2021. De nye lovkrav står i den såkaldte VE-II forordning. Den er også kendt som biomassebekendtgørelsen.

– Med de nye regler er der krav om tilplantning af et tilsvarende areal, hvis man fjerner læhegn eller småbeplantninger. Der er også kommet krav om, at man som minimum skal genetablere lige så meget biodiversitet, som man fjerner, siger Anders Holm Holt, der er forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Syd. Han tilføjer, at der også skal forelægge skriftlig gentilplantningsplan allerede ved projektets start.

– Det er vigtigt, at ejerne kender til de nye regler. Reglerne betyder nemlig, at ejerne kan risikere problemer, hvis man sælger flis fra det åbne land, som ikke overholder de nye krav, lyder det.

Må gerne tynde

Som landmand og lodsejer må man gerne tynde sine læhegn.

– Der er ingen problemer i at tynde og pleje eksisterende hegn efter helt gængs praksis. Gør man det, skal der ikke udføres andre kompenserende tiltag, siger skovfoged Jens Venø Kjellerup, Skovdyrkerne Syd. De ny strammere regler rammer derimod, hvis man vil fjerne et læhegn. Typisk opstår det behov, hvis en landmand har købt jord fra naboen og derfor ønsker at udvide sine marker og effektivisere markdriften.

– Det kan være betydelige arealer. Mange hegn er 3- eller 4-rækkede. I nogle tilfælde er hegnene 300-400 meter lange. Derudover har ejendommen måske nogle småbeplantninger, som man også ønsker fjernet. På den måde kommer arealet nemt op over en hektar, som skal gentilplantes et andet sted på ejendommen, siger skovfogeden.

– De nye strikse regler gælder, når lodsejere ønsker at fjerne et læhegn eller småbeplantninger, forklarer, Jens Venø Kjellerup

Flisens anvendelse

De nye regler i VE-II gælder for flis, der afsættes til varmeværker.

– Man har indført lovgivning, hvor det er anvendelsen af flisen, som regulerer, hvad man må og ikke må, siger skovfogeden.

– Faktisk er det fortsat lovligt at fjerne et hegn i det åbne land uden at gentilplante – hvis altså at flisen ikke sælges til varmeværk, lyder det. Der er mange gråzoner i de nye regler – og derfor er det vigtigt, at både lodsejere, og entreprenører tænker sig godt om.

– Vi skal alle agere ansvarsfuldt. Jeg mener, det er vigtigt, at vi bruger vores sunde fornuft og ikke gennemfører et projekt, bare fordi lovens paragraffer gør det muligt, siger Jens Venø Kjellerup.

– Vi har ansvar for at efterlade det åbne land i den bedst mulige stand til de kommende generationer. Derfor skal vi tænke os godt om og undgå at gå helt til grænsen, fastslår skovfogeden.

Værkerne kan rette krav

Ifølge VE-II forordningen er det varmeværkernes ansvar, at flisen bliver høstet og solgt lovligt. Varmeværkerne bliver på den baggrund årligt kontrolleret for overholdelse af disse regler. Såfremt værkerne brænder flis af, som ikke overholder reglerne, kan de risikere at komme i problemer med Energistyrelsen, da flis fra disse projekter ikke må afbrændes. Overholdes reglerne ikke, risikerer varmeværket bødestraf. Værket kan så vælge at rette krav tilbage til sælger eller lodsejer, såfremt værket har brændt flisen af i god tro.

Skovdyrkerne spiller efter reglerne

Hvis man benytter Skovdyrkerne som samarbejdspartner, er man sikker på, at alle regler overholdes.

– Vi overholder alle krav i VE-II forordningen. Vi screener først for nøglebiotoper og naturværdier med mere. Derudover er vi en del af flere certificeringsordninger, som også regulerer flis fra det åbne land. Det er RBP- og SBP-certificeringerne, siger skovfoged Jens Venø Kjellerup. Han tilføjer, at Skovdyrkerne bruger meget efteruddannelse og mange timer på at være helt opdateret omkring gældende regler.

Reglerne i VE-II forordningen gælder, når flisen afsættes til varmeværk. Langt størstedelen af flisen fra det åbne land bliver afsat til varmeværker.

Vigtigt for hele branchen

Jens Venø Kjellerup opfordrer alle i branchen til at overholde de nye regler i VE-II forordningen.

– Flis skal være den gode fortælling hos den almindelige dansker. Derfor er det hamrende vigtigt, at hele branchen arbejder ansvarligt og spiller efter reglerne. Ellers kan vi være helt sikre på, at politikerne på et eller andet tidspunkt lukker ned for flisproduktion fra skov og det åbne land.

– Det vil være en katastrofe, hvis det sker. Det er vigtigt, at vi fortsat kan producere flis fra skoven til pleje af unge skovbevoksninger – ikke mindst her i Sydjylland, hvor mange unge bevoksninger blev etableret efter 1999-stormen, siger han. Han håber derfor også, at kontrollen kommer hele vejen rundt.

– Branchen bliver kun skadet af de dårlige projekter og dårlige historier. Derfor håber jeg også at dem, der kontrollerer flisbranchen, er deres ansvar bevidst. Det er vigtigt, at de kommer hele vejen rundt til alle aktører – store som små, siger Jens Venø Kjellerup.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #91

Læs andre artikler inden for Skovrejsning