Der var skovdyrkning og træartsvalg på programmet, da Skovdyrkerne Nord- Øst tidligere på efteråret inviterede til medlemsarrangement på Skovskolen ved Auning på Djursland. Medlemmerne mødte talstærkt op og fik blandt andet en rundvisning på arboretet, som er nabo til skolen. Her er 2,5 hektar tidligere bøgebevoksning omdannet til arboret og indeholder nu 250 forskellige arter og provenienser.

Efter en regnvåd arboret-rundvisning fortsatte aftenen indenfor i tør- vejr. Forstkandidat Ulrik Nyvold leverede de faglige vitaminer. Han driver Levinsen Skovfrø og gav et godt indblik i arbejdet med indsamling og behandling af frø til skov- og læplanter. Oplægget kom vidt omkring, og der blev debatteret emner som istidsrefugier, spredningsmønstre og hjemmehørende arter. Vi fik også en god og lavpraktisk forståelse for træernes frøsætning og de- res direkte indflydelse på de tilgængelige mængder af plantemateriale.

Ægte kastanje (Castanea sativa) i arboretet.

Husk de lokale forhold

Ulrik Levinsen lagde op til, at den enkelte skovejer med stor fordel kan gøre sig grundige overvejelser om proveniens valget i en kommende skovkultur. Det kan have afgørende betydning for træernes fremtidige udvikling og kvalitet. Samtidig blev det understreget, at selv den bedste proveniens i sig selv ikke er sikker- hed for god kvalitet, hvis ikke træartsvalget er optimalt for lokaliteten og jordbunden. Da jordbund og klima varierer fra medlem til medlem, kom Ulrik med et grundlæggende råd: Sørg for, at du sammen med din skov- foged får en grundig forståelse af din lo- kalitet/ejendom og planlæg dit kommende træarts- og proveniensvalg. Gør det gerne 2-3 år i forvejen, så du sikrer dig, at din øn- skede træart og proveniens er tilgængelig.

Anbefalinger til træarter

Derfra tog skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst, Hans Christian Graversgaard, over. Med afsæt i tre årtiers dyrknings- erfaringer på sandede og vindpåvirkede jorde i Nordjylland leverede han konkre- te anbefalinger til en række løv- og nåle- træarter. Vilkårene er, at der i fremtiden vil være mere tørt i vækstperioden, mere vådt udenfor vækstperioden og mildere vintre og flere stormhændelser. Hans Christian Graversgaard understre- gede derfor, at de afledte effekter på jordbunds- og dræningsforhold er af mindst lige så stor betydning for at skabe gode og vellykkede bevoksninger hos den enkelte skovejer. Konkret betyder det, at jor- der med dårlig afdræning bliver udsatte for både drukning og stormfald. Jorder med lav vandkapacitet (groft sand) bliver mere tørkeudsatte. Jorder med god vandkapa- citet og god dræning bliver fortsat, og i højere grad, de dyrkningssikre områder.

Med udgangspunkt i denne analyse fulgte en række konkrete træartsanbefalinger. Skovdyrkernes medlemmer fik således indblik i biologien og produktionsevnen for arter som tyrkisk hassel, ægte kastanje, robinie, cypres, grandis og østrigsk fyr.

Afslutningsvist blev vi mindet om, at en robust skov er en varieret skov. I fremtiden skal vi derfor sikre et klima- og lokalitets- tilpasset træartsvalg såvel som et varieret træartsvalg.

f

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #92