Skovforsikringer

Skovdyrkerne formidler to forsikringer – nemlig Skovbrandforsikring og Basisforsikring mod stormfald. Læs mere om forsikringerne herunder.

En stormskade som kan forsikres imod med Skovdyrkernes stormskadeforsikringer

Basisforsikring mod stormfald

Et tilbud til skovejere

De Danske Skovdyrkerforeninger udbyder stormfaldsforsikringen i samarbejde med AXA Forsikring. Forsikringen kan tegnes af private skovejere – og det er ikke en forudsætning, at man er medlem af en skovdyrkerforening. Basisforsikringen mod stormfald er etableret i forlængelse af de store orkanskader i vinteren 1999/2000. Ordningen er speciel, idet den fungerer som en nødvendig adgangsbillet, hvis man ønsker tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfald.

Tegning
Pga. forsikringens sammenkædning med tilskudsordningen gælder der specielle tegningsregler, som er fastsat af Staten. Ordningen kan kun tegnes i forbindelse med ejerskifte eller etablering af helt ny skov. Ved ejerskifte skal den nye ejer tilmelde sig inden for 6 måneder. Ved nyplantning på mark skal forsikring tegnes inden træerne er 5 år. Ved afbrydelser i forsikringsdækningen fortabes muligheden for senere at opnå tilskud. Begæring sker ved udfyldelse af dette tegningsskema, som også kan rekvireres hos den lokale Skovdyrkerforening. Foreningen kan også hjælpe med yderligere rådgivning.

Dækning
Dækningsforholdene er også specielle. Der foreligger kun en forsikringsskade, hvis det nationale Stormråd erklærer, at der er tale om et ‘nationalt eller regionalt stormfald’. Både dækningsforholdene og Stormrådets rolle er parallelle til forholdene omkring stormflod. Man kan altså godt, som enkeltstående skovejer, være forsikret og blive ramt af stormfald uden at forsikringen dækker – men i tilfælde af ‘større katastrofer’ findes altså et beredskab, som man betaler for at være en del af. Udbetalingen fra forsikringen er et fast beløb på 3.000 kr/ha – men dertil kommer værdien af adgangen til tilskuddet, som har udgjort op til 45.000 kr. pr. ha ved det seneste stormfald. For mange har dette tilskud været en væsentlig forudsætning for, at skoven er blevet genrejst.

Præmier
De faste, årlige arealpræmier er:

Fx koster forsikringen for en skov på 25 ha, heraf 10 ha nål, 12 ha løv og 3 ha pyntegrønt 499,00 kr. pr. år.

Dertil kommer en statsafgift på p.t. 1,1%.

Forsikringsbetingelserne kan læses her.

Produktark kan læses her.

Tegningsskema til Basisforsikring mod stormfald

Skovbrandsforsikring for medlemmer

Til medlemmer af en skovdyrkerforening tilbyder vi en brandforsikring via forsikringsselskabet AXA. Både skov og arealer med juletræer og pyntegrønt kan forsikres. Brandforsikringen dækker skade opstået ved brand, lynnedslag og eksplosion på følgende grundvilkår:

  • Ved skade udbetales erstatningen efter en tabellagt værdiopgørelse af de skadede bevoksninger baseret på træart, alder, bonitet og bevoksningskvotient. Skadede effekter opgøres dog ved en individuel vurdering
  • Der er desuden en tabellagt erstatning – baseret på træart – for oprydning og gentilplantning.
  • Eksempel: En skadet 30-årig rødgranbevoksning uden huller og med en bonitet på 2 vil udløse en samlet erstatning på kr. 98.000 per ha.

Man kan – og vil normalt – forsikre hele sin ejendom. Der er dog også mulighed for særskilt at forsikre delarealer (som i så fald skal indtegnes entydigt på et kort).

Præmie

Præmierne opkræves som et fast beløb pr. hektar. De årlige satser er:

F.eks. koster forsikringen for en skov på 25 ha, heraf 15 ha nål, 7 ha løv og 3 ha pyntegrønt 407,- kr. pr. år.

Dertil kommer en statsafgift på 1,1,%.

Skovbrand – Forsikringsbetingelser kan læses her 

Skovbrand – produktark kan læses her 

Tegningsskema til skovbrandsforsikring

Lovpligtige oplysninger:

Hvem er vi

Din naturlige partner

Skovdyrkerne har mere end 100 års erfaring indenfor rådgivning af skovejere og pasning af skov herunder stormfald- og skovbrandsforsikring.

Kontakt os i dag, og lad os tage en snak om forsikringsmulighederne på jeres ejendom.

Kai Boisen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Kai Boisen – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?