Som bekendt går alle Skovdyrkernes juletræer til eksport gennem firmaet GP (Green Product A/S). GP’s bestyrelse består af formændene fra de 7 (nu 6) foreninger. I foråret var bestyrelsen i Tyskland for at se på produktionen hos en konkurrent – den tyske egenproduktion.

Turen gik til Sauerland, som er det område i Tyskland, hvor produktionen af juletræer er mest intensiv. Det er et område med mange fornuftige skråninger og godevækst- og læforhold. Logistikforholdene er også gode med et veletableret vejnet samt mange lokale læsse- og pakkepladser.

Imidlertid er området ganske udsat for vinter- og forårsfrost, der kan skade kulturer helt op i salgsklare størrelser. Dette var bl.a. tilfældet i foråret 2012, hvor man fik store skader.

Et andet (men selvskabt) problem er konsekvensen af, at man gerne anlægger kulturerne med få eller ingen spor. Det vanskeliggør og fordyrer dermed pasningen, og det betyder manuel udslæbning af træerne ved oparbejdning, hvilket er irrationelt og skadeligt.

Kulturanlæg

Vi så kulturer anlagt på skråninger, i skov og på bjergtoppe (flade toppe). Typisk i meget stor skala, med megetstore bevoksninger og med få eller ingen køre-/sprøjtespor. Kulturerne er enten nyanlæg på landbrugsjord eller genplantning efter tidligere produktioner. Plantesystemet er typisk 1 x 0,8/0,9 meter med henblik på udtag af mange små træer. Altså godt 10.000 planter pr. ha.

Der er en del salgsklare kulturer, men mange kulturer anlagt indenfor de seneste 1-5 år. De salgsklare kulturer skønnedes at udgøre under 20-25%. Den store overvægt af unge kulturer må forventes at give store udtag om 3-6år. Langt hovedparten af de salgsklare kulturer var træer i størrelser op til +175 cm og i en ringe kvalitet. Dog så vi især en enkelt kultur – ca. 150.000 træer – i ensartet høj (prima/standard) kvalitet og i størrelser fra 175/200 cm og +200 cm. Denne kultur var beliggende på en flad bjergtop.

Mængden af juletræer i området udgør et betydeligt milliontal og koncentrationen er ganske markant i området. Der plantes mest nordmann, men også rødgran, blågran og enkelte nobilis til klip. De fleste kulturanlæg var monokulturer, men vi så også blandede kulturer. Eksempelvis så vi bevoksninger af nordmann med hver 3. række eller hvert 6.-7. træ i rækken som en anden træart, f.eks. rødgran eller blågran. En grund til at blande var at signalere en permanent bevoksning på længere sigt, da delstatsregeringen p.t. overvejer restriktioner på juletræsdyrkning på højt beliggende skråninger.

Kulturpleje

Det generelle billede er en vilkårlig og utilstrækkelig kulturpleje med en relativ beskeden grad af vækst- og formregulering. Mange kulturer var repareret efter frostskader, men uden stort held.

Den generelle vækstregulering, der trods alt finder sted, foregår med Top-Stop-tang. I en nyreguleret kultur var der kun få træer, der sivede saft/harpiks – altså tegn på utilstrækkelig behandling. Nogle kulturer var formreguleret, men hovedparten i ringe udførelse. Der var også kulturer, som var formklippet for f.eks. 2 år siden uden efterfølgende skudbrækning (nipning) med det resultat, at træerne antog cylinderform.

En del af træerne stod med ingen eller få internodieskud, især i den øverste tredjedel. Dette var meget udbredt i unge kulturer på 3-5 år, formodentlig på grund af frost. Vi så i øvrigt kun få træer med røde nåle.

Der anvendes fuglepinde, men meget vilkårligt – også i den enkelte kultur.

Næsten al pleje udføres manuelt med billige østarbejdere. Imidlertid lod uddannelse og instruktion til at ligge på et lavt niveau. Til ukrudtssprøjtning anvendes stortset kun rækkegående udstyr. Der var meget rent i de fleste kulturer, hvilket vidner om god sprøjtestrategi.

Kvalitetsniveauet var generelt betydeligt under det, vi kender som ”Skovdyrkerniveau”. Vi så kulturer, hvor der var mindre end 10% prima/standard træer, blandt andet meget store, meget ensartede kulturer med supermarkedstræer – men med gode logistik- og adgangsforhold. En stærk konkurrence på dette område kan forudses.

Vores konklusion til producenterne:
Lav prima-træer

De danske producenter bør bygge deres produktion på en viden om markedet. Vort besøg i Tyskland understreger, at det synes at være fornuftigt så vidt muligt at tilrettelægge produktionen imod træer af god kvalitet. Men brug din lokale juletræsskovfoged ved planlægning og fastlæggelse af din produktionsstrategi.

Skovdyrkernes høje faglighed og store erfaring indenfor juletræer kombineret med solidt markedskendskab fra GP, kommer her de lokale medlemmer til gode i form af aktuel og kompetent rådgivning. Skarp viden om produktion og pleje samt indsigt i markedet må forventes at blive af største vigtighed i de kommende år med stigende konkurrence.

De rejsende: Anders Saldern Nielsen (Østjylland), Per Kamp (Vestjylland), Torben Bille Brahe (Fyn), Mogens Bjerre (Midtjylland) og Frede Andersen (Syd). Formændene fra Øst og Nord-Østjylland var forhindrede.

By: Mogens Bjerre

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #22

Læs andre artikler inden for For Juletræsproducenten