Så hvorfor ikke økologiske juletræer? Når nu Danmark er Europas vigtigste land for eksport af juletræer, og danske landmænd har verdensrekord i omstillingsparathed? Og når nu markedet er derude, hvad det utvivlsomt er?

De fleste juletræsdyrkere kender nok forklaringen: Det er ikke så nemt. Skovdyrkeren har besøgt et af vores medlemmer, der i Haderup i Midtjylland startede en produktion af økologiske juletræer op for 4 år siden.

Træerne etableres

Den 22 hektar store ejendom er ét af fire statsmandsbrug udstykket fra Haderup præstegård i 1954. Dorthe og Preben Ammitzbøll købte ejendommen i 1989. Som noget af det første blev der langs skellene plantet et kraftigt løvtræhegn med blandt andet eg og rødeg. Senere er der lavet et par hektar med lavskov via braklægningsordningen, hvor det plantede skulle stævnes hvert 10. år for at opretholde enkeltbetalingen. Det blev stævnet 2 gange, men får nu lov at gå op til skov.

Landbrugsjorden har i alle årene været drevet med traditionel planteavl, især rug og havre på den meget sandede jord, der på et tidspunkt blev omlagt til økologi. Den egentlige forretning på ejendommen var i en årrække avl af varmblodsheste.

Men Preben Ammitzbøl, der er maskiningeniør og arbejder medsalg og udvikling af vindmøller, havde fra et ophold hos skovfoged og juletræsavler Jørgen Mikkelsen ved Ålborg for mange år siden fået interessen for juletræsdyrkning. I 2012 plantede han den førstehektar til – efter reolpløjning – og i 2014 det næste stykke.

Regler for dyrkning af økologiske juletræer

NaturErhvervstyrelsen har fastsat de danske regler for dyrkning af økologiske juletræer. Reglerne kan læses i ”Vejledning omøkologisk jordbrugsproduktion” fra januar 2016 på styrelsens hjemmeside.

Hele ejendommen skal være økologisk drevet – med mindre man for eksempel dyrker juletræerne på en del af ejendommen, som er bortforpagtet til et selskab med sit eget CVR-nummer.

Der skal bruges økologiske planter. Da sådanne ikke er almindelige i handelen, skal de normalt bestilles i planteskolen et par år før, de skal bruges. Det er ikke muligt at omlægge en eksisterende juletræsproduktion.Derimod kan man omlægge en eksisterende klippegrøntproduktion med en 3-årig omlægningsperiode.

Statistik: Ifølge NaturErhvervstyrelsen var der i 2015 i Danmark18.774 hektar med juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord.Heraf var kun 257 hektar økologiske, svarende til 1,4 %.

Der er indtil videre slået omkring træerne med en smalbladet åmandsle.

Renholdelsen er arbejdskrævende

På trods af reolpløjningen har renholdelsen været en udfordring, det vil sige ret tidkrævende. Den er foregået ved harvning det første år, men ellers slåning i rækkerne med maskine og med le ind omkring træerne.

Træerne i 2014 blev sat i forbandt, så maskinslåning også var muligt på tværs af rækkerne. Alle kulturer er plantet på 1,20 x 1,20 i en tynd udsæd af rug. Der er brugt henholdsvis 2/2 Ambrolaurii barrod og 0/2 Boller dækrod, begge med tilfredsstillende anslag.

Det er slået 3 gange i år, og der er styr på ukrudtet.Gødskningen er sket med produktet Biogrow – et 10-3-1 produkt baseret på kød- og benmel. Det er ikke økologisk,men der må gives 70 kg konventionel N pr. ha.Et alternativ havde været Binadan – også et organisk produkt. Træerne har en tilfredsstillende farve og en god tilvækst.

Næste år skal der topreguleres i den ældste kultur. Det kan ske med Top-Stop tangen. Der er ikke konstateret problemer med skadedyr (lus eller galmider), men frostskader har man ikke undgået i år på den flade midtjyskesandjord. Dog ikke katastrofale skader, men der vil være et arbejde med tilklipning.

Afsætningen er man ikke begyndt at tænke på, men den vil formodentlig ikke blive et problem, forudsat at kvaliteten nogenlunde lever op til almindelig standard.

Den rækkevise slåning med skiveslåmaskinen (Kiba Alhambra med Honda motor). Denne kultur er ikke sat i forbandt, derfor kan der kun slås i én retning, hvilket efterlader mere til leen.

Brat stop for produktion

Dagen før Skovdyrkerens besøg fik Dorthe og Preben Ammitzbøll besked om, at ejendommen skal eksproprieres på grund af anlæg af en ny omfartsvej om Haderup.

En noget rystende besked for ejerne efter 27 års opbygning af en ejendom med et fint restaureret stuehus, medudbygninger indrettet med hestebokse, med en perfekt beliggenhed som nabo til statsskoven med dens muligheder for ridning og med en relativ nystartet juletræsproduktion. Samt med masser af vildt i form af agerhøns,harer, krondyr og dåvildt. Det samme ønsker de ikke skal overgå nogen anden. En sådan beslutning kan ikke ankes.

Andre erfaringer med økologisk juletræsdrift

Johan Scheel, Rygård på Midtsjælland

Sælger juletræer på ejendommens julemarked, og har derfor forsøgt sig med selv at lave økologiske træer – dog uden stor succes. Ukrudtet er et problem på den gode jord på Sjælland. Man brugte strigle og radrenser og efterfølgende får til afgræsning, men det var meget mere besværligt og mindre effektivt end kemisk renholdelse.

Erfaringen er, at det vil tage 3 år mere at producere et træ,og at et økologisk træ skal koste det dobbelte, hvilket ikke er realistisk i markedet. Johan Scheel mener, at konceptet er mere egnet til rødgran – og måske nobilis.

Han gør desuden opmærksom på, at den megen kørsel på arealerne i en økologisk produktion skaber problemer for de jordrugende fugle som viber og lærker – i modsætning til foreksempel sprøjtning med Roundup.

Johan W. Nielsen ved Holbæk på Sjælland

Er formodentlig den førende og den største producent af økologiske juletræer på Sjælland. Producerer omkring 5.000 træer på årsbasis, som dels sælges på egne stadepladser i Danmark, dels går til eksport. Grossisten hævder at kunne aftage alt, hvad han kan producere.

Har håndteret ukrudtsproblemet ved udlægning af sort ukrudtsdug af plast, der skal kunne holde i 15 år. Ruller på 2,10 klarer to rækker. Mellem hver rulle en bane med bar jord. Ukrudtsdugen koster 2 kr./m2. Den kan muligvis holde til to omdrifter, men vurderes vanskelig at tage bort efter brug. Dugen forudsætter håndplantning.

Vil formodentlig fremover i stedet for at plante i ukrudtsdug holde mekanisk rent, når der kan renses i to retninger efter GPS-maskinplantning. Har gødet en del med gylle, men det indeholder desværre normalt for lidt P og K. Har derfor suppleret med Binadan. Galmider har ikke været et problem – muligvis fordi der kommer færre galmider, når man ikke sprøjter mod lus. Lus har han haft, men det lusemiddel, som er godkendt tiløkologiske træer, synes han er for dyrt. Og det er gået uden.

Vil fremover gå over til Abies bornmuelleriana i stedet for nordmannsgran, idet denne art, som ligner nordmannsgranen meget, er relativt luseresistent. Til gengæld springer den lidt tidligere ud, og kan derfor kun anbefales på ganske frostfri jorder,for eksempel tæt på havet. Danske Juletræer sælger et 43-siders hæfte med titlen ”Økologiske juletræer” (2004). Det er skrevet af forskere fra Københavns Universitet.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #42

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning