I denne bekendtgørelse er der i § 5 medtaget noget om hugstaffald i skove. Her gælder særlige regler for både landbrug og skovbrug. Forskellen er, at der for skovbruget ikke er krav til at bålet skal være afsluttet senest 1 time efter solnedgang. Derimod skal der være opsyn indtil det vurderes, at der ikke længere er risiko for, at der kan opstå en brand.

Man skal være opmærksom på, at denne vurdering er subjektiv, og derved måske anderledes for en myndighed end den vurdering en skovdyrker måtte komme frem til. Det er imidlertid den ansvarlige for afbrændingen, som alene har ansvaret, hvis der alligevel opstår en brand. Og det er myndigheden, som bestemmer, om man er hjemfalden til en bøde, hvis denne myndighed finder, at tingene ikke er i orden.

Kvasskubber - anvendes til at skubbe hugstaffald i ranker

Følgende påbud anføres vedrørende afbrænding:

• Brandfare skal minimeres, og der skal sikres gode rednings- og slukningsmuligheder

• Der skal sikres passende opsyn

• Røg med mere må ikke være til gene for omgivelserne.Herunder specielt veje og bebyggelser

• Afbrænding må ikke foretages under dårlige vindforhold(blæst) og forkert vindretning.

Der er særlige afstandsregler, som står beskrevet i en særlig vejledning:

• Bygninger med fast tag 30 m• Bygninger med strå, lyng og lign. 100 m

• Tørre brændebunker, halmstakke og lign. 100 m• Nåletræsbevoksninger 30 m

• Letantændelig markafgrøde 60 m

• Diverse selvkørende maskiner 30 m Hvis bålet er over 100 m2, skal alle afstande være mindst 100 meter. I vindens retning fordobles afstande.

Underret altid politi og brandvæsen

En vigtig uskreven regel er at underrette både politi og brandvæsen hver eneste dag, hvor der afbrændes. Eller ser der meget stor risiko for, at brandvæsenet bliver tilkaldt af en forbikørende bilist eller en skovturist.

Brandvæsenet slukker da omgående bålet, og der vil undertiden kunne findes nogle forhold, som kan kritiseres.Hvilket igen kan betyde bøderisiko. Og under alle omstændigheder vil bålet så være slukket, og det kan kun vanskeligt antændes igen.

Politi og brandvæsen kender ikke de specifikke regler,der gælder for afbrænding af hugstaffald, og de spørger normalt efter en tilladelse. Her er man nødt til at orientere dem om, at skovbruget har særlige regler, således at vi ikke skal have nogen tilladelse. Det samme gælder også med hensyn til årstidsreglerne. Havereglernes tider gælder ikke i skovene. I princippet må man brænde af hele året, hvis man overholder de generelle regler om påpasselighed med mere.

Praktisk omkring afbrændingen

Lad være med at afbrænde hele ranker af gangen. Det er ukontrollabelt. Noget brænder slet ikke, og nogle gange kan man slet ikke styre forløbet. Det samme gælder naturligvis fladeafbrænding.

Lav i stedet konkrete bål. Benyt gerne en form for gravemaskinebedst med jernbælter, der ikke kan skades af varmen. Bedst er det at forsyne maskinen med en kvasgrab.Det vil sige, at der er nogle tænder forneden på skovlen, der så bærer på kvaset med et overfald til at holde på bunken.

Hugstaffald skubbet i ranker, men ikke brændt af.

Start med at lave et meget lille bål med noget tørt kvas. Hertil anvender man normalt noget dieselolie og eventuelt en lille sjat benzin. Så tænder det med det samme. Man fylder ganske langsomt lidt kvas på af gangen i starten. Dette for ikke at kvæle bålet. Samtidig kan man passende rydde hele vejen rundt om bålet, for at sikre,at bålet ikke kan brede sig ud i området. Undertiden er man nødt til at løfte lidt i kvaset for at få ilt ind til flammerne, hvis man har fyldt for meget på for tidligt.

Ellers starter man selve rydningen i den ene side og skraber sig igennem stykket ved at samle en vold, som man bliver ved med at flytte. Når volden bliver for stor tager maskinen en hel mundfuld og drejer sig 180 grader, og lægger det således cirka 15 meter længere tilbage. Det kan så være oppe i bålet, hvis dette er i nærheden.

Når man starter bål nummer 2, tager man en bid af bålet og bærer over til det sted, hvor næste bål ønskes. Dette bål starter meget hurtigt, så det er klogt at have ryddet rundt om bålstedet i forvejen. Vigtigt er det at anvende en entreprenør med en ansvarsforsikring. Hvis uheldet er ude, og ilden løber, så kan skaden hurtigt løbe op i mange penge.

Når man skal afbrænde kvas, skal man sørge for at gøre det på tidspunkter, hvor der ikke er fare for at ilden løber. Ikke fordi det er ulovligt. Det er nemlig tilladt i skovat brænde bål af hele året. Men det er direkte dumt at brænde af, når det er meget tørt i skoven – normalt omsommeren. Omvendt er det også for dyrt at brænde af når alt er pladdervådt. Marts og april samt oktober og november er normalt de bedste måneder til opgaven.

By: Steen Skieller

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #45

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Nord-Øst