Tekst og foto: Jens Mathiasen

Økonomisk krise, corona-pandemi og handelskrig imellem USA og Kina.

Sådan noget er alt andet end godt for løvtræsmarkedet, hvor der typisk eksporteres fra Europa til Kina.

De seneste år har forskellige problemer lukket markedet ned i løbet af kort tid – og det har givet problemer, fortæller skovfoged Klaus Lindhardtsen, Skovdyrkerne Midt.

– Forårsmarkedet har ikke artet sig optimalt de senere år. Skovningerne er blevet udfordret af, at markedet er lukket ned allerede efter ganske kort tid. Det har betydet, at vi ikke har kunnet få alle vores planlagte skovningsprojekter gennemført, fortæller Klaus Lindhardtsen, som er specialist i afsætning af råtræ.

Efterårsmarkedet åbnede op 1. august og er typisk åbent resten af året.

Lukket ned fire ud af fem år

Løvtræsmarkedet består primært af bøg, som eksporteres til Kina. Den art udgør langt størstedelen af markedet.

Klaus Lindhardtsen forklarer, at situationen i år har været ekstrem, hvor det var corona, som lukkede markedet ned allerede i februar.

– Men vi kan altså konstatere, at der de sidste fire ud af fem år har været en situation, som har bevirket en hurtig nedlukning af markedet. Det er naturligvis udfordrende og problematisk for de medlemmer og skovejere, som har planlagt at sælge løvtræ i det pågældende marked, siger Klaus Lindhardtsen.

Udover corona-krisen nævner han blandt andet handelskrigen imellem USA og Kina.

– Der har været mange eksempler på udfordringer i verdensøkonomien, som har påvirket markedet i de senere år, siger han.

Efterårsskovninger er et alternativ

Som alternativ til at sælge løvtræ om foråret, fremhæver Klaus Lindhardtsen efterårsskovninger. Det er aktuelt efter de mange sæsoner med et kort forårsmarked.

– Det kan bestemt være en god ide, at skovejerne benytter sig af efterårsmarkedet. Det åbner op fra 1. august og er typisk åbent resten af året. Her har vi mulighed for at skove og få råtræ afsted, som ikke nåede med i foråret. Det kan bestemt være en god ide for nogle af vores medlemmer, siger han.

Faglige udfordringer

Skovfogeden gør opmærksom på, at der både er fordele og ulemper ved at skove om efteråret.

– Helt overordnet er der typisk bedre føre i skoven i sensommeren og i det tidlige efterår. Det betyder lavere risiko for spor og generelt bedre forhold for maskinerne, siger Klaus Lindhardtsen.

– Kommer vi længere ind i vinteren er det også en mulighed at køre på frosten. Det fungerer godt, men som bekendt er det længe siden, at vi har haft sammenhængende dage, hvor skovbunden har været frosset, siger Klaus Lindhardtsen.

Træ ud af skoven

Imellem ulemperne ved efterårsskovninger nævner skovfogeden, at tids-vinduet til at få træet ud af skoven kan være snævert.

– På nogle lokaliteter skal vi hente råtræet ud over landbrugsarealer. Det vil sige, at landbrugsafgrøden skal være høstet – og der må endnu ikke være sået vinterafgrøder. I sådanne tilfælde har vi altså kun et lille vindue til at få træet hentet, siger Klaus Lindhardtsen.

Han nævner også, at opvækst i bøg kan være et problem.

– Hvis vi skover i naturligt foryngede bøgebevoksninger med meget opvækst, kan det være vanskeligere at undgå skader på opvæksten. Om vinteren, når der ikke er løv på træerne, er det langt nemmere at skove, sådan at træerne falder korrekt, uden at de ødelægge den yngre generation, siger han.

Forventer normalt marked

Skovfogeden gør det klart, at de to årlige markeder, forår og efterår, sætter rammerne for afsætningen af løvtræ.

– Det er typisk også de to gange om året, hvor der fastsættes priser. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor det hele falder sammen. Men typisk reguleres priserne to gange årligt, oplyser han.

Han vurderer, at efterårsmarkedet starter op som normalt.

– Kina er åbnet op igen efter Coronanedlukningen, hvor man også stoppede importen. Min forventning er, at efterårsmarkedet forløber som normalt, siger Klaus Lindhardtsen.

Skovdyrkerne nr 69 Efteråret er oplagt til skovning af løvtræ

Dyrere fragt

Han afholder sig fra at gætte på fremtidige priser, men de forrige måneder har priserne på løvtræ taget et lille nøk ned.

– Men læg mærke til, at faldet ene og alene skyldes, at fragten til Kina er blevet dyrere. Der er ikke fald i eksportørernes afregningspriser, siger Klaus Lindhardtsen.

Den dyrere fragt skyldes, at fragtvirksomhederne har taget en del containere ud af drift som følge af den corona-relaterede økonomiske nedgang.

– Det betyder, at der er mere rift om de containere der fortsat i drift – og det betyder højere priser på containerfragt, lyder det.

Klaus Lindhardtsen har dog positive forventninger til det kommende måneder.

– Der er faktisk ikke lagre af råtræ i markedet. Markedet er bestemt ikke mættet. Det lover derfor godt for den kommende tid. Vi håber, at priserne her i efteråret lander på niveau med sidste efterår, siger han.

Han gør det samtidig klart, at alle kvaliteter af løvtræ kan afsættes til eksport.

– Det er udelukkende et spørgsmål om prissætning, siger han og nævner, at der udover bøg også er god efterspørgsel efter ask, ahorn og eg. Ahorn starter dog først op i oktober.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #69

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning