Tekst og foto: Jens Mathiasen

For 100 år siden – nemlig 15. juni 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark.

Men for skovejerne skete der endnu en vigtig begivenhed. En ny skovdyrkerforening blev dannet.

Den hed Sydøstjysk Småskovsforening og blev stiftet i juni 1920 i Kolding. Den dækkede området syd for Kolding Fjord.

– Jeg har den originale forhandlingsprotokol for foreningen. Den indeholder referater af møder og generalforsamlinger. Den er dateret fra 1. juni 1920. Så man har startet op for 100 år siden, siger Frede Andersen, Egtved, som er bestyrelsesformand i Skovdyrkerne Syd.

Møder op til stiftelse Frede Andersen er selv sønderjyde og interesserer sig både for genforeningen og for den historiske udvikling af skovdyrkerforeningerne.

– I protokollen kan vi se, at man mødes i februar 1920 og diskuterer mulighederne for en ny forening, siger han.

Han vurderer, at det ikke var helt tilfældigt, at den nye forening blev dannet samtidig med Sønderjyllands genforening med Danmark – og at møderne holdes i Haderslev og Kolding.

Protokollen refererer blandt andet fra et velbesøgt informationsmøde 19. juli 1920 for interesserede skovejere.

”Der var mødt en talrig forsamling af skovejere, som alle meldte sig ind i foreningen.” fremgår det af det håndskrevne mødereferat.

Alle referaterne i protokollen er håndskrevne

Tilløb til foreningen

100-års jubilaren Sydøstjysk Småskovsforening kom med årene til at danne grundlag for det nuværende Skovdyrkerne Syd.

De første siders referater dokumenterer, at de allerførste skridt til oprettelsen af foreningen blev taget i København i efteråret 1919.

”Forstkandidat Nannestad henvendte sig til professor i skovbrug C. V. Prytz for med denne at drøfte muligheden for oprettelsen af en småskovsforening omfattende skovene i egnen nord og syd for den danske grænse”, fremgår det.

Videre står der, at det konstituerende møde blev afholdt 1. juni 1920, hvor man valgte bestyrelsesmedlemmer. Nannestad blev foreningens konsulent og sekretær. Han blev senere mangeårig skovrider for foreningen.

Ved regnskabsårets slutning 31. maj 1921 talte foreningen cirka 130 medlemmer med cirka 1590 hektar skov.

Nannestad satte stort aftryk

Nannestad var den helt store drivkraft i foreningen, og han fik et livslangt virke der.

Han døde i 1973 i en alder af 82 år. Skovdyrkeren har talt med hans søn Leif Nannestad, som husker sin far som et meget engageret og historisk interesseret menneske.

– Jeg blev først født i 1933, så de første år fra 1920 kan jeg af gode grundeikke huske. Men min far nød sit arbejde i Sydøstjysk Småskovsforening, som han selv var med til at starte. Han var godt tilpas med det, Det vidner hans lange karriere i foreningen jo også om, fortæller Leif Nannested.

Leif Nannestad tilføjer, at han altid haft et godt forhold til min far, som opfordrede ham til at følge i farens fodspor.

– På et tidspunkt i midten af 1950’erne opfordrede min far mig til at søge hans stilling som skovrider i foreningen. Det tænkte jeg noget over, men jeg ville hellere udfordre mig selv mere. Jeg ville gerne opbygge noget selv i stedet for at overtage det, som allerede var opbygget. Derfor takkede jeg nej til det, fortæller han.

Leif Nannestad fik selv en spændende karriere indenfor skovbruget. Som ung gik han i stedet andre veje og var blandt andet ansat i statens forstlige forsøgsvæsen. Han har også været ansat i Hedeselskabet.

Selvom han i første omgang takkede nej til at søge sin fars skovriderstilling, blev han alligevel skovrider senere.

Det sker i 1990’erne, hvor Leif Nannestad søger og får en stilling som skovrider i den daværende Vejle Amts Skovdyrkerforening.

– Det var en god tid, men der var også udfordringer, som der jo er. Men vi fandt løsninger, og jeg oplevede et godt samarbejde med skovfogederne, fortæller han og tilføjer, at han var skovrider i foreningen i cirka 10 år.

Sydøstjysk Småskovsforening fra 1920 var en af de første danske skovdyrkerforeninger. Ved regnskabsårets slutning 31. maj 1921 talte foreningen cirka 130 medlemmer med cirka 1590 hektar skov. Arkivfoto.

En del af en stor udvikling

Den første småskovsforening stiftedes i 1904 i Vejle Amt. Efter at der i 1919 var skabt lovhjemmel for ydelse af statstilskud til småskovsforeninger udvikledes foreningerne gradvist.

– Sydøstjysk Småskovsforening fra 1920 var en af de første danske skovdyrkerforeninger, som blev dannet. Men det var ikke den første. Det var foreningen, som blev dannet i Vejle Amt med støtte fra Dansk Skovforening, siger Frede Andersen.

I årene fra 1920 til 1940 bliver en række nye skovdyrkerforeninger stiftet.

Da 2. verdenskrig rammer landet stiger behovet for brænde, og der er tvangshugster som følge af krigen. Krigen sætter derfor skub i dannelsen af foreninger. I krigsårene stiftes blandt andre Vendsyssel, Lolland Falster, Nordfyn og Østjylland med flere.

Efter krigen fortsætter antallet af foreninger med at stige, og i 1965 er der 16 foreninger med 5300 medlemmer og 34.700 hektar.

I løbet af 1980’erne ændres småskovsforening til skovdyrkerforening. Det er også i 1980’erne, at det første fælles sekretariat oprettes.

Udviklingen i medlemmer og hektar

Nannestad blev mindet

På Sydøstjysk Småskovsforeningsprotokols sidste sider er Nannestad igen nævnt. Det er i referatet fra foreningens generalforsamling 7. december 1973.

”Formanden bød de cirka 60 fremmødte medlemmer velkommen. Formanden indledte sin beretning med at mindes skovrider Nannestad, som døde i juli 1973.”

– De glemte ikke Nannestad, som var drivkraften bag oprettelsen af foreningen i 1920. Han brugte hele sin karriere i foreningen. Jeg synes, det er meget fint, at vi kan se, at han blev mindet på generalforsamlingen i 1973. Det år hvor han døde, siger Frede Andersen.

Ingen markering

Frede Andersen fortæller, at bestyrelsen i Skovdyrkerne Syd havde planer om, at 100-års jubilæet for Sydøstjysk Småskovsforening skulle markeres. Men på grund af corona-situationen er de planer lagt i skuffen.

– På samme måde som mange af genforeningsfesterne er sløjfet, så har vi også været nødt til at droppe markeringen af forenings-jubilæet her i sommer, siger Frede Andersen.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #69

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Syd