Pr 1. oktober trådte en nyrevideret PEFC-standard i kraft. Den nye standard giver mere fleksibilitet for ejendomme under 50 hektar.

Fleksibiliteten gælder blandt andet kravet om biodiversitetsarealer. Nu er mindre ejendomme ikke længere forpligtet til at udpege mindst 10 procents arealer med biodiversitetformål.

– På ejendomme under 50 hektar vil nøglebiotoperne udgøre biodiversitetsarealet. Kravet om udpegning af biodiversitetsarealer er altså lempet. På den måde er der kommet mere fleksibilitet i kravene, så vi også kan få flere mindre ejendomme certificeret, siger Henrik Fredslund-Petursson, skovrider i Skovdyrkerne Syd.

Nøglebiotoper er områder, som er vigtige for at bevare de biologiske værdier i skoven. Skovrideren gør det klart, at skovejeren er forpligtet til at sikre og udvikle nøglebiotoperne og udnytte de muligheder, der ellers er, med henblik på at forbedre biodiversiteten.

Større arealer til biodiversitet

For ejendomme over 50 hektar gælder kravene om arealer med biodiversitetsformål fortsat. Kravet er steget fra 7,5 procent til 10 procent.

– Med den nye revision kan skovejere med over 50 hektar frivilligt løfte arealet til 12,5 procent. Gør man det, skal man ikke efterlade højstubbe eller habitattræer ved afdrifter og foryngelseshugster, siger Henrik Fredslund-Petursson

Ifølge skovrideren skal man ikke forveksle biodiversitetsarealer med urørt skov.

– Forvaltning af biodiversitetsarealer og nøglebiotoper under PEFC-standarden drejer sig om, at man har sikret naturværdierne og udpeget nogle arealer, hvor hovedformålet er at fremme biodiverstieten. Eksempelvis må skovejeren gerne fjerne de økonomisk mest værdifulde træer på disse arealer, hvis det understøtter plejeplanen og ikke går ud over biodiversiteten, siger han.

Hjemmehørende arter skal fremmes

Der er også sket ændringer af krav til hjemmehørende arter.

Kravet er minimum 20 procent hjemmehørende arter på magre jorde og 55 procent på bedre jordtyper.

– Det nye er her, at ejendomme under 50 hektar er fritaget for kravet. I stedet gælder, at arealet med hjemmehørende arter ikke må blive mindre. Andelen med hjemmehørende arter skal omvendt fremmes, hvor det er muligt, fortæller skovrideren.

Med den nye standard er der også indført krav om en beskyttelseszone omkring særlige rovfugles redetræer i yngletiden.

Tilfreds med ændringer

Henrik Fredslund-Petursson har repræsenteret Skovdyrkerne i den arbejdsgruppe, som har arbejdet med revisionen af PEFC-standarden.

Han forklarer, at man overordnet har haft fokus på, at skovene skal understøtte klimaet samtidig med, at man sikrer og fremmer naturværdierne. Skovene skal være robuste, der skal sikres vedmasse, og de skal være produktive samtidig med, at der tages hensyn til naturværdierne og de mennesker, der har tilknytning til skoven.

Skovrideren er tilfreds med ændringerne.

– Overordnet set er det fornuftige ændringer. Set fra min stol er det positivt, at reglerne er blevet mere fleksible for de små ejendomme. Lempelserne er indført ud fra en filosofi om, at det er bedre at give fleksibilitet – og så til gengæld få flere mindre ejendomme med i certificeringen, siger Henrik Fredslund-Petursson.

Stadig flere certificerede ejendomme

Han oplyser, at mange skovdyrkere har fået deres ejendom certificeret det seneste års tid.

– For et år siden havde vi 12 certificerede ejendomme i Skovdyrkerne. I september i år var det tal løftet til over 50 ejendomme, siger han.

Ofte er der god fornuft i at blive certificeret.

– Tillægget til råtræ-prisen fra certificerede skove er løftet flere gange. Nu betaler savværker og opkøbere op til 50 kroner ekstra pr. kubikmeter for certificeret råtræ, fortæller skovrideren.

– Mit råd er derfor at man får sin ejendom certificeret, at hvis der jævnligt gennemføres hugster i skoven, siger Henrik Fredslund-Petursson.

Den nye reviderede PEFC-standard trådte i kraft pr. 1. oktober i år. Der er et års indfasningstid for allerede certificerede ejendomme. Ejendomme der er certificeret under Skovdyrkernes gruppe vil modtage nærmere information om implementeringen.

Om PEFC-certificering
  • PEFC er en global standard for certificering af skove. PEFC arbejder for at sikre bæredygtigt forvaltede skove. Det danske PEFC-system godkendes af PEFC-International – det gælder også den nye reviderede standard.
  • PEFC-standarden revideres med års mellemrum. Den nye danske revision har været flere år undervejs og er trådt i kraft 1. oktober.
  • Skovdyrkerne har deltaget i arbejdet med revisionen sammen med andre aktører som HedeDanmark, 3F, Dansk Naturfredningsforening med flere.
Tekst og foto: Jens Mathiasen
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #85

Læs andre artikler inden for Råtræ