Med et simpelt scoringsskema som det her viste, kan man med et enkelt tal, en kort instruktion og helt uden brug af specialister danne sig et billede af, hvordan naturværdierne har det og har udviklet sig i ens egen skov. Samtidig vil en scoring af dem kunne give en inspiration til hvad, der kan gøres for at øge værdien, og ikke mindst, hvad man måske bør undlade at gøre, hvis den skal bevares. Scoringen foretages på afdelingsniveau. Mindre skove op til ca. 5 hektar, hvor bevoksningsstrukturen er mere flydende, kan vurderes samlet.

Generelle karakterer
Løvtræer 25 cm i diameter forekommer X
Løvtræer 25 cm i diameter dominerer
Hjemmehørende træarter 25 cm forekommer
Hjemmehørende træarter dominerer X
To eller flere forskellige hjemmehørende træarter 25 cm i diameter forekommer X
To eller flere dominerende hovedtræarter
Bryn mod eng / hede / mose / overdrev / sø / vandløb X
Bevoksningsstruktur
Diameter under 20 cm, mellem 20 og 30 cm og over 30 cm forekommer alle
Nogle træer 10 cm i diameter er betydelig større / ældre end andre
Flere etager af træer 10 cm i diameter
Trævækst 10 cm i diameter X
Veludviklet busklag X
Lysåben eller større huller i kronetaget X
Levende træer
Enkelte løvtræer 80 cm i diameter
En del løvtræer 80 cm i diameter
Mange løvtræer 80 cm i diameter
Enkelte aspe / birk / elm / kirsebær / lind / skovfyr / ær 50 cm i diameter
En del asp / birk / elm / kirsebær / lind / skovfyr / ær 50 cm i diameter
Mange aspe / birk / elm / kirsebær / lind / skovfyr / ær 50 cm i diameter
Enkelte nåletræer 70 cm i diameter
En del nåletræer 70 cm i diameter
Mange nåletræer 70 cm i diameter
Enkelte aspe / avnbøg / elm / hæg / lind / navr / pil / spidsløn / tjørn / æble / 10 cm i diameter
En del aspe / avnbøg / elm / hæg / lind / navr / pil / spidsløn / tjørn / æble / 10 cm i diameter X
Træer med redehuller / hulheder / eller store fuglereder
Enkelte enebær / humle / kristtorn / ribs / solbær / taks / vedbend
En del hassel / tjørn X
Enkelte bredkronede solitærtræer 40 cm i diameter og med lavt ansatte grene
Epifytter og bundvegetation
En del busk- og bladlav / mos på stammer / sten
Betydeligt dække af busk- og bladlav / mos på stammer (mindst 1 m op ad stammen) / sten
Bundvegetation med betydelig andel af bredbladede urter / bregner (50%)
Artsrig / varieret bundvegetation
Lysåbent delområde med græs / urtevegetation

Med naturværdibrillerne på er det naturligvis bedst at opnå flest mulige point. Et højt tal er synonymt med en stor biodiversitet. Udgangspunktet for en første bedømmelse kan man naturligvis ikke gøre noget ved. Kun konstatere at sådan står det åbenbart til. Så beslutter man sig for, hvad der skal gøres og ikke gøres. Og så er det, det for alvor bliver spændende at følge udviklingen ved regelmæssige scoringer fx hver femte år.

Insekter er en stor faunagruppe, som betyder rigtig meget for naturen. De sørger i betydeligt omfang for bestøvning og er vigtig fødekilde for mange andre dyr, fugle og fisk. En rig forekomst af insekter er grundlag og indikator for stor mangfoldighed. Variationen i arter siger noget om biotopens tilstand og kompleksitet. Hovedreglen er jo flere både målt på antal og arter jo bedre. Her to kejserkåber i parring. Kejserkåben, er knyttet til blomsterige skovbryn, skovveje og små lysninger. Det gælder også mange andre af skovens sommerfugle. Få m2 er ofte nok. Det kan fx klares med en udposning af vejrabatten hist og her.

Initierer fildownload

Initierer fildownloadEt tomt skema til vurdering af naturværdier kan hentes her.

Skab de rette betingelser for vildtet, så vil det gerne være i skoven. Fugtige arealer er ét blandt scoreskemaets 65 elementer til fremme af biodiversiteten. Skal kronhjorten kunne lave sig en god søleplads, skal der være højtstående vand i skovbunden og fred og ro i bevoksningen.

Man kan sagtes producere flis og gavntræ i skoven samtidig med at naturværdierne plejes og udvikles. Husk det og snak med skovfogeden om det, ved den regelmæssige gennemgang af skoven. For større skove er det enkelt at indarbejde i den traditionelle 10 årige driftsplan, hvis det ikke allerede er tilfældet.

Fugle har nemt ved at flytte sig. Skaber man en attraktiv biotop med gode rede muligheder og rigelige fødekilder, fx i form af bær, frø eller insekter, vil man relativt hurtig kunne se effekten heraf. Hulrugende fugle kan hjælpes ved opsætning af redekasser og efterladte stående døde træer.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #72

Læs andre artikler inden for Naturpleje