• Beskyttede dasepladser til andefuglene.
 • Lys til bredder og vandflader, især fra syd og øst.
 • Brinkerne må ikke være for stejle.
 • Forbindelsen til andre vådområder og lysåbne biotoper er vigtig.
 • Der skal være gode indflyvningsforhold.
 • Det kan blive nødvendigt indimellem at skulle rense en sø op, hvilket særligt gør sig gældende, hvis ikke den er så dyb. Man skal derfor have tænkt over, hvordan man får maskinerne ind til den, så det rent praktisk kan lade sig gøre. Oprensning foretages bedst, når jordener frossen, eller når det er tørt og vandstanden er lav.

  Skovsø anlagt med så simpelt et middel som en blokering af afløbet. `Dæmningens’ højde afgør søens udbredelse og dybde. Husk at etablere et afløb lidt under dæmningskronen, så den ikke i meget våde perioder overskylles og ødelægges.

  Også i skovene er mange vandløb blevet rettet ud. De fremstår nu som grøfter med stejle sider og meget lidt liv. Store dybe grøfter med stejle sider kan være faldgruber for dyreunger så som rålam. Med jævne mellemrum bør man derfor sikre, at der er mere flade brinker, hvor de har en chance for at komme op igen. Det er samtidig gode drikkesteder.

  Man kan også vælge at slynge vandløb tilbage og dermed skabe nye spændende levesteder for vildtet. En billigere løsning er at undlade at rense de grøfter op, der er af mindre betydning for skovdriften. I så fald skal man dog være opmærksom på, at de kan risikere at udvikle sig til at være omfattet af en såkaldt § 3-beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven eller en § 28-beskyttelse efter skovloven. Sker det må man ikke foretage tiltag der kan ændre områdernes tilstand.

  Mange skovmoser trues af tilgroning med fx pil, tagrør eller selvsået bjergfyr. Nærringsfattige moser med kæruld og tørvemos invaderes af birk og nåletræer. Hvis man ikke jævnligt skærer træopvæksten ned, mister de deres værdi – ikke blot for vildtet, men også for mangfoldigheden i skoven.

  Nyoprenset hovedgrøft. Her er funktionen dræning af hensyn til en effektiv produktion af gavntræ i omliggende bevoksninger

  bool(false)

  Artiklen er skrevet af:

  Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

  Skovdyrkerne

  Mere om Skovdyrkerne

  Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #76

  Læs andre artikler inden for Vildtpleje