Mangel på næringsstoffer kan påvirke træets vækst, nålefarve samt træets modstandskraft overfor forskellige skadegørere. Desuden kan ubalance i næringsstofforsyningen forsinke træets afmodning samt øge frostfølsomheden hos træets knopper og nåle.

Nogle mangel-symptomer kan umiddelbart ses og giver et fingerpeg om årsagen. Ofte dækker symptomerne imidlertid over et problemkompleks, hvor der ikke kun er mangel på ét næringsstof, men snarere en ubalance i næringsstoftilførslen. Konklusionerne vil derfor ofte snarere være en indkredsning af feltet af mulige forklaringer end en klar diagnose.

Derfor vil det som regel være en god idé at supplere kendskabet til de synlige symptomer med analyse af jordbundens og træets næringsstofstatus – henholdsvis jordbunds – og nåleanalyse – og at drøfte konklusionerne med en konsulent, der kender lokaliteten. Det er også vigtigt at pointere, at mangler ofte viser sig med forsinkelse, og at nåleanalyser kan være det eneste redskab, der kan påvise problemerne i tide.

fra Skov og Landskab, hvor der findes billeder af noget af det beskrevne. Endvidere henvises til kildelisten, der nævner en række skrifter fra samme forskningsinstitution.

Synlige mangel-symptomer

Det almindeligste symptom på mangel er en gulfarvning af nålene – såkaldte ”kloroser”. Gulfarvning kan dække over mangel på kvælstof (N), kalium (K), magnesium (Mg), kalcium (Ca), jern (Fe), mangan (Mn) og svovl (S). Med en beskrivelse af gulfarvningens udbredelsesmønstervil årsagen kunne indkredses nærmere.

Nogle næringsstoffer transporteres lettere rundt i træet end andre. Når der opstår mangel på et næringsstof et sted i træet, vil et mobilt næringsstof blive flyttet fra et andet sted til der, hvor manglen er opstået. Således flyttes de mobile næringsstoffer ofte fra ældre til yngre nåle. Omvendt vil mangelsymptomer fra ikke mobile næringsstoffer typisk vise sig på de nye nåle.

Mobile næringsstoffer
– symptomerne ses primært
på de ældre nåle
Ikke mobile næringsstoffer
– symptomerne ses primært
på de yngre nåle
Kvælstof (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Magnesium (Mg)
Kalcium (Ca)
Svovl (S)
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Zink (Zn) – ej beskrevet

‘Næringsstoffer, mobilitet i træet og mangelsymptomer’
– tabellen er lånt fra Videnblad nr. 5.9-10, Skov- og Landskab.
Klik på næringsstofferne for at læse mere om dem!

Behandling af mangel på næringsstoffer

På nær kvælstofmangel vil behandlingen af næringsstofmangel ofte gå ud på gødskning med specialgødninger, der er rige på de makro- og mikronæringsstoffer, der mangler, eller kan bevirke, en regulering af jordens reaktionstal, kationombytningskapacitet mv. I det seneste år er der desuden udviklet forskellige former for bladgødning, der bl.a. kan anvendes til umiddelbar symptombehandling. Bladgødskning har hidtil især haft anvendelse i gartneriers lukkede dyrkningsmiljøer. En del nyere forsøg har påvist muligheder for hurtig behandling af problemer hos juletræer på friland. Dette forskningsområde er i rivende udvikling, og der fremkommer hvert år ny viden på området.

Der vil senere blive bragt uddybende artikler med generelle gødskningsanbefalinger – det er imidlertid altid sikrest at rådføre sig med en konsulent, der kender lokaliteten, når viden om næringsstofmangel skal omsættes til specifikke behandlingsforskrifter.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne