Vildtpleje og grundbetaling

De fleste landbrugsarealer modtager støtte via fællesskemaet (grundbetaling).

På udyrkede landbrugsarealer kan der foretages en række vildtvenlige tiltag, samtidigt med at arealerne oppebærer grundbetaling.

På udyrkede landbrugsarealer må der gerne tilsås med forskellige afgrøder. Der kan således isås vildafgrøder, enten på hele marken eller i vildtstriber. Der kan sås foderafgrøder, men fx også majs, jordskokker og hamp, som samtidig kan yde dækning for vildtet.

Græsset må slås og holdes kortklippet til gavn for harer, hjortevildt og fuglevildt. Efter eget valg må arealet slås helt eller delvist.

Der skal være fuldt plantedække på brakmarkerne, men der må dog holdes en 2 m bred barjordsstribe rundt om arealet, til særlig gavn for fuglevildtet (balepladser). Der må ligeledes laves insektvolde på de udyrkede marker.

Tilskud til miljøvenligt landbrug

Der ydes tilskud til en række tiltag, der også har værdi for terrænplejen på landbrugsarealer.

På landbrugsarealer langs vandløb og søer, kan der ansøges om tilskud til braklagte randzoner. Ligeledes kan der på alle dyrkede marker opnås tilskud til dyrkning uden sprøjtemidler og med reduceret kvælstofanvendelse.

I Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder), kan der desuden søges om tilskud til:

Tilskud til natur- og miljøprojekter

En del af denne tilskudsordning kan anvendes til terrænplejen. Der kan nemlig opnås tilskud til projekter, der omfatter ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer.

Tilskud til vildtplantninger

Jagttegnsafgifterne finansierer et tilskud til vildtplanter, mens Naturstyrelsen administrerer ordningen. Disse planter kan anvendes til remiser eller læhegn, og der gives et tilskud på 50 % af planteprisen.

Der kan normalt bestilles op til 5-700 planter pr. ansøgningsrunde.

Der kan søges 30. april og 31. oktober, så bestil et ansøgningsskema ved din lokale skovdyrkerkonsulent.

Tilskud til skov på landbrugsarealer

Der er muligheder for at få tilskud til etablering af skov på landbrugsarealer.

Tilskud til etablering af skov kan desuden kombineres med fortsat enkeltbetalingsstøtte til arealerne også efter tilplantning.

For at få tilskud skal der min. plantes 2 ha sammenhængende areal, og i praksis kræves særlige hensyn for at opnå tilskud til projekter under 5 ha.

Læs meget mere om tilskud til skovrejsning.

Tilskud til søer og vådområder

Søer og vandhuller er med til at skabe gode vilkår for vildtet. Jagttegnsmidlerne finansierer tilskud til etablering af nye vandhuller og vådområder på min. 600 m2.

I 2020 var tilskuddet på 15.000,-. Tilskuddets størrelse ændres hvert år.

Ansøgningsfristen er 31. januar, hvor nødvendige tilladelser skal været opnået. Kontakt din skovfoged for oplysninger om mulighederne.

Kontakt de lokale skovdyrkere og få mere at vide

Find den lokale forening i oversigten nederst på siden og læs mere om, hvordan den lokale forening kan hjælpe dig rundt i tilskudsjunglen. Eller klik på kortet oppe til højre og læs mere om den nærmeste Skovdyrkerforening.