Klima

Nobilis foretrækker et stabilt mikroklima uden store temperaturudsving. Den trives bedre på en kølig lokalitet frem for en soleksponeret lokalitet. Temperaturen på en sydskråning svinger mere året igennem end på en nordskråning, og det øger risikoen for frostskader i knopperne og på de nyudsprungne skud.

Jordbund

Nobilis trives desuden på en veldrænet jord bestående af lette til grusede jordtyper. Etablering af nobilis på vandlindende eller komprimeret jord vil ofte medføre massiv plantedød og vækst-stagnation. På dårligt drænede eller lavtliggende arealer risikeres endvidere drukning af træerne i år med store nedbørsmængder, som vi oplevede det i 2007 og 2011. Rødderne har tillige svært ved at gennemtrænge et væksthæmmende lag i jorden. Hvor der er al i jorden, anbefales en grubning.

Ved etablering på gammel skovbund – især efter nåletræ – bør man være opmærksom på, om der eventuelt er rodfordærversvamp i jorden. Plantning efter rødgran anbefales generelt ikke. Plantning efter løvtræ kan give honningsvamp. Ønsker man at plante i svampeinficeret jord, kan det dog gøres efter stødrydning og reolpløjning. Det giveren sikker start og en god vækst, men det er dyrt.

Plantning

Nobilis er generelt en langsom starter og særlig sårbar i de første år efter plantning. En af årsagerne er, at finrødderne hos nobilis er langsomme til at regenerere efter udplantning. En veludført plantning er derfor særlig vigtig, når det drejer sig om nobilis. Plantebedet skal være velforberedt og uden ukrudt. Planten må ikke presses ned i en for lille rille med utilstrækkelig dybde og bredde. Sker det, vil rødderne ligge i et plan med rodspidserne i den samme retning (L-formet rod), hvilket gør det svært for planten at opnå normal vækst (se billedet figur 1).

Nobilis med L-formet rod. Deformationen opstår, når planten ombukkes ved plantning.

Nobilis har ligeledes svært ved at komme sig efter en dybplantning, hvor rodhalsen kommer mere end 5 cm under jordniveau (se figur 2). Plantens størrelse har også betydning, eftersom en stor plante stiller større krav til udførelsen af plantearbejdet. Vælg derfor hellere en mindre plante, så risikoen for fejl under plantearbejdet minimeres.

For dyb plantning har tvunget planten til at sætte nye rødder knap 10 cm over den oprindelige rodhals.

Det er desuden vigtigt at vurdere risikoen for angreb fra stor nåletræssnudebille. Risikoen er særlig stor ved etablering efter gammel gran og derfor er rodhalssmøring med insekticid snarest efter udplantning påkrævet i mange tilfælde.

Endelig er det rette valg af plantetidspunkt vigtigt. Det optimale plantetidspunkt for nobilis bør i væsentlig grad baseres på praktiske erfaringer fra egn til egn. I de fleste tilfælde vil det være fra primo april til medio maj, når der begynder at komme varme i jorden. Selvom alle forskrifter er overholdt i forbindelse med kulturetablering, er en efterbedring på 10% ikke unormalt.

Renholdelse

Det er vigtigt, at kulturen er ren i de første år efter plantning pga. planternes langsomme vækst i denne periode. Hård konkurrence om vand og næringsstoffer vil kunne forlænge stangnationsperioden. Renholdelsen kan foregå kemisk eller mekanisk, men i praksis er kemisk renholdelse mest benyttet. I nobilis er det nemmere ”at holde rent end at gøre rent” pga. det begrænsede udvalg af lovlige bekæmpelsesmidler. Her følger en liste over de bekæmpelsesmidler som pt. må anvendes i nobilis, hvoraf flere er omfattet af en off-label godkendelse.

1. Logo (foramsulfuron + iodosulfuron): Regulær godkendelse til brug i bl.a. nobilis

2. Titus (rimsulfuron): Off-labelgodkendt til brug i nobilis

3. Matrigon (clopyralid): Generel godkendelse i skovkulturer bl.a. nobilis

4. MCPA: Off-labelgodkendelse til brug i bl.a. nobilis

5. Kerb 400 SC (propyzamid): Generel godkendelse i skovkulturer bl.a. nobilis

6. Focus Ultra (cycloxydim): Off-labelgodkendt tilbrug i bl.a. nobilis

7. Roundup Bio m.fl. (glyphosat): Off-labelgodkendt til brug i bl.a. nobilis

Forslag til renholdelse af nobiliskultur:

• Medio april udbringes 1,5 – 2 l. Roundup Bio pr.ha. (Behandlingen med glyphosat er basis, og de efterfølgende behandlinger året igennem må tilpasses ukrudtstrykket på det givne areal)

• Primo maj kan udbringes Logo eller Titus

• Efter udspring kan der sprøjtes afskærmet med glyphosat og MCPA

• Opstår der hen over sommeren problemer med kurveblomstrende arter, kan der udbringes Matrigon– eller Focus Ultra, hvis det er græsser, som volder problemer

Gødskning

Gødskning i de første vækstår skal gerne forkorte stagnationsperioden efter udplantning, forøge antallet af knopper samt forbedre resistensen mod vinterskader. Der er ikke nogen resultater, der viser at startgødskning har en effekt på nobilisplantens vækst i de første år. Ser man på nordmannsgran er der mere velbelyst viden på området, så lad det være en rettesnor også for nobilis.

Ved plantning på velgødsket agerjord er effekten af startgødskning meget tvivlsom, hvorimod der har vist sig en effekt på de sandede jordtyper og på visse skovjorder. Det anbefales at bruge gødningstyper, som frigiver næringsstofferne langsomt, så træernes endnu begrænsede rodsystem kan nå at optage dem. Et forslag er at udbringe ca. 20 g Binadan 22-3-8 ultimo april.

Proveniensvalg

Vores viden om de forskellige proveniensers egenskab er i forhold til grøntets kvalitet og produktion af kilo er blevet større gennem de seneste år. Det gør det muligt, at sammenholde egne erfaringer med forskellige proveniensers formåen i lokalområdet med mere videnskabeligt funderede resultater. Det giver producenten af nobilis et godt grundlag for at træffe det rette valg af proveniens.

Den nyeste viden på området er sammenfattet på overskuelig vis i Nåledrys no. 74, 2010 s. 14-19. Her fremgår det, at ”FP.623 C. E. Flensborg pltg.” og ”F.681 Mølleskoven” har kortere grene, bedre dækkeevne samt farve i forhold til gennemsnittet af de testede provenienser. Det er egenskaber, som vægtes højt af mange producenter. Men hvad angår produktion af kilo grønt ligger de under gennemsnittet. Har man en lokalitet, hvor der til stadighed er problemer med for lange grene, kunne de to provenienser derfor være et godt valg.

En anden interessant proveniens er ”F.404 (del) Linå Vesterskov afd. 16e”. Den ligger også i top hvad angår dækkeevne og farve, hvorimod grenlængde og produktion af kilo grønt ligger over gennemsnittet. Den proveniens kunne derfor være et godt valg på de lette jorde, hvor den naturgivne produktionsevne er begrænset. Alt i alt så har man i dag et godt udgangspunkt for at vælge, om der skal satses på kortere grene, en mere blå farve eller produktion af flere kilo grønt pr. hektar, når kulturen skal anlægges.

By: Jakob Nielsen

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #10

Læs andre artikler inden for Klippegrønt