Det vigtige valg af produktsammensætning

Når man skover, er valget af produkter det vigtigste for bundlinjen. Især forholdet mellem produkterne – det man kalder sortimentsfordelingen. Ved at aflægge træet i de mest optimale effekter, bliver det økonomiske resultat naturligvis også bedst.

En god aflægning kræver dels et trænet øje ude i bevoksningen, dels et godt kendskab til råtræmarkedets muligheder. Derved bliver det muligt at udnytte de enkelte stammer, og bevoksningen som helhed, bedst muligt.

Et eksempel

I nedenstående tabel præsenteres nogle alternative aflægninger i en 2 hektar renafdrift af en 60 år gammel rødgran af god kvalitet, med en vedmasse på 400 m3/ha. Stedet er Østjylland. Der er valgt at sammenligne 3 forskellige produktsammensætninger, altså 3 forskellige aflægninger af det samme træ.

Eksemplerne er tænkte, men realistiske. Alle de nævnte 3 alternativer er indenfor det acceptable område. Man kan dog i branchen opleve aflægninger, der giver meget dårligere resultater.

Det er ofte meget svært for skovejeren selv at vurdere, om han opnår det optimale resultat. Det er derfor, at man som skovejer skal entrere med nogen, som man stoler på, og som har til opgave at varetage ens interesser.

Som det fremgår af tabellen er der 35 kroners forskel mellem den økonomisk bedste og dårligste aflægning svarende til 13%. Forskellene kunne nemt være større. Det er din skovfogeds opgave at sikre, at der altid vælges den optimale løsning.

3 måder til aflægning af rødgran tømmer samt deres økonomi, råtræpriserne varerier fra landsdel til landsdel

Markedsforhold og salgspriser

Generelt gælder, at en høj pris på et effekt ikke er ensbetydende med et samlet godt resultat.

Det illustreres, hvis man sammenligner alternativ 2 og 3 i tabellen. I alternativ3 er tømmerprisen 415 kr./kfm, mens den i alternativ 2 kun er 390 kr./kfm.

Alligevel er alternativ 2 bedre end 3. Det skyldes, at der her aflægges en større andel tømmer, idet kravet til topdiameter er mindre.

Højeste afsætningspris på enkelt sortimenter giver altså ikke nødvendigvis det bedste resultat. Det er langt vigtigere, at der kan afsættes en bred vifte af effekttyper, og at der er fokus på den bedste aflægning, hvorved man opnår det højeste samlede dækningsbidrag.

Skovningsomkostninger

Man kan også opleve relativt store forskelle på enhedsomkostningen mellem forskellige skoventreprenører, og det kan være fristende bare at vælge den billigste. Men det er her vigtigt også at vurdere kvaliteten af entreprenørens arbejde.

Det kan være langt det vigtigste, at entreprenøren gør et godt stykke arbejde med skovning og udkørsel, og omhyggeligt aflægger de valgte sortimenter.

Dine tyndinger: Giver de en bedre eller en ringere skov?

Især hvor der er tale om tyndinger, er et fokus på entreprenørens arbejde vigtigt. Hvad tager han ud, og hvad bliver stående. Det er nemlig kvaliteten af den blivende bevoksning, der afgør den fremtidige produktion og dermed den fremtidige økonomi.

Ved at tynde hårdt, og ved at tage mange store træer her og nu, forbedres entreprenørens økonomi betydeligt. Ligeledes naturligvis skovejerens økonomi på den korte bane.

Men et sådant kortsigtet fokus vil ofte medføre tab af tilvækst og kvalitet, hvilket vil forringe det økonomiske resultat på lang sigt. Du får en ringere skov.

Det er din skovfogeds opgave at have de lange briller på, så at skovens værdi opbygges og ikke udpines.

Konklusion

Optimering af skovningsprojekter er ikke nemt. Det kræver stor faglig viden samt god indsigt i det aktuelle råtræmarked. Som skovejer skal du:

• Fokusere på den samlede økonomi frem for prisen på de enkelte effekter

• Sikre en kvalitetsmæssig oparbejdning

• Være opmærksom på, om arbejdet forbedrer eller forringer skoven

• Frem for alt skal du have en god skovfoged til at rådgive dig – en du kan have tillid til, og som står på din side.

By: Kristian Løkke Kristensen

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #23

Læs andre artikler inden for Skovpolitik