Ordningen omfatter brand, tyveri- og hærværksskader, som kan siges at være resultatet af publikums adgangsret til de private skove. Det gælder også skader i forbindelse med f.eks. orienteringsløb, som ejer har givet tilladelse til.

Ordningen forudsætter, at der er ”tegnet de forsikringer, som er typisk for den pågældende driftsform”, og at ejer gør alt, hvad han kan for at undgå eller begrænse skaders opståen og omfang.

Hvilke skader er omfattet?

• Skader på skovbevoksede arealer, opskovede effekter og landbrugsafgrøder

• Skader på driftsbygninger, anlæg, indretninger, maskiner mv. der benyttes til landbrug, skovbrug eller jagt

• Skader opstået ved indbrud i aflåste skure eller skurvogne o.l.

• Skader på besætninger

• Oprydning efter større, samlede affaldsaflæsninger (medmindre aflæsningen er foretaget umiddelbart op til offentlig vej)

• Skader på publikumsfaciliteter og bevaringsværdige kulturminder

• Visse afværgeforanstaltninger

Hvilke skader er ikke omfattet

• Tyveri fra ensomt beliggende uaflåst skur samt tyveri af håndværktøj og mindre genstande efterladt under åben himmel

• Skader, der forudsætter eller skyldes motorkøretøj eller ridning

• Tyveri, der forudsætter brug af medbragt værktøj

Som man ser, er ikke alt dækket. Logikken er, at der skal være tale om skader, som er en følge af skovenes åbning for publikum. Derfor gives ikke til fjernelse af køleskabe, der er smidt af ude ved vejen, fordi det ikke kan henføres til publikums øgede færdselsret.

Og hvis en tyv bevæger sig ind i en skov med et koben for at bryde et arbejdsskur op, så havde han nok gjort det under alle omstændigheder. Derfor heller ingen erstatning her. Her må man dække sig ind via en privat forsikring.

Hvor meget kan man få i erstatning

Der ydes i princippet fuld erstatning for det lidte tab – efter de almindelige erstatningsretlige regler:

• Der ydes erstatning for dokumenterede formuetab og visse former for driftstab

• Der ydes nyværdierstatning for stjålne – men forsvarligt opbevarede – motorsave, der er under 2 år gamle. For ældre motorsave normalt halvdelen af nyværdien. Faktura skal kunne fremlægges.

• Skader, der medfører tab på under 1000 kr., er ikke omfattet

• Der ydes ikke erstatning, hvis skaden er forsikringsdækket på anden vis

• Der er selvrisiko på skader, for hvilke der normalt tegnes forsikring med selvrisiko

• Der er selvrisiko på 1000 kr. for visse skader omkring beboelseshuse.

• Hvis retablering af en skade har gjort det vanskeligt eller umuligt at vurdere skadens omfang, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.

Hvis man ønsker erstatning, må retablering ikke påbegyndes, før skaden har været besigtiget af taksator, eller Naturstyrelsen har givet sin tilladelse. Skadelidte har dog ret og pligt til at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at afværge yderligere skader.

Yderligere oplysninger findes på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor man også finder en anmeldelsesblanket.

By: Per Hilbert

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #23

Læs andre artikler inden for Skovpolitik