Danmark har historisk set været – og er stadig – det land, hvor størstedelen af det europæiske pyntegrønt produceres. Økonomien i nobilis har tidligere været ganske god, og dækningsbidrag på 5-10 kr. pr. kilo har været almindeligt. Dette har medført, at der er blevet tilplantet betydelige arealer med nobilis i de danske skove. Ikke mindst i årene efter det store stormfald i 1981.

Denne massive tilplantning, kombineret med en vigende efterspørgsel, har ført til en lang periode med et overudbud af nobilis på det europæiske marked. Og i et overforsynet marked er prisen den væsentligste afsætningsparameter.

Overudbuddet har været sammenfaldende med en periode, hvor man i Danmark i stigende grad har anvendt (billig) østeuropæisk arbejdskraft. Billiggørelsen af oparbejdningen er dog primært blevet brugt til at sænke priserne på grøntet for at vinde eller beholde markedsandele.

Dette har skabt en negativ spiral, og spørgsmålet er, om vi har nået bunden, eller om fremtidsudsigten for nobilis fortsat er dyster? Denne artikel giver et bud på et svar, bl.a. ved at se nærmere på udbud og efterspørgsel.

Oversigt over nobilis-arealet i 2011

Efterspørgsel

Den danske eksport af nobilis er i øjeblikket godt 27.000 tons om året. I de senere år har vigende efterspørgsel kombineret med stigende produktion i udlandet, primært Tyskland og Polen, medvirket til et fald i eksporten.

Den vigende efterspørgsel skyldes bl.a., at nobilis i mindre grad anvendes til gravdækning på kirkegårdene. Effekten modvirkes dog af, at udbuddet af nordmannsgran til gravdækning er kraftigt faldende, grundet de meget store udtag af juletræer (pga. effektiv dyrkning og høje priser på træer). Denne påvirkning menes dog kun at være midlertidig.

Endelig sælges der generelt færre dekorationer mv. – forbrugeren anser ikke længere nobilis for at være `moderne’. Skovdyrkerne forventer derfor, at efterspørgslen vil være svagt vigende. Et bud på efterspørgslen i år 2021 vil være et niveau omkring 25.000 tons.

Det forventede areal med Nobilis i år 2021

Udbud

Ifølge Dansk Juletræsdyrkerforening er der i Danmark i øjeblikket 11.500 ha tilplantet med nobilis. Det skal dertil bemærkes, at en stor del af de ældre bevoksninger ikke er i aktiv produktion. Primært fordi dækningsbidraget på liftklip er marginalt.

Ud fra ovenstående graf antager vi derfor, at kun 75% af bevoksningerne i aldersklassen 26-30 år er i produktion, og at bevoksningernes produktion herefter falder til 50%, 25% og 0% for de følgende aldersklasser. Endelig regnes kun bevoksninger ældre end 10 år som produktionsdygtige. Det er værd at bemærke, at der kun er 1.100 ha i aldersklasserne 0-10 år, mens der er 6.600 ha i de højproduktive aldersklasser fra 11-25 år.

De nævnte antagelser leder frem til, at det danske produktionsapparat for tiden yder ca. 31.000 tons om året.

Fremskrivning af udbuddet

Nobilis, der plantes i dag, yder dog først om 10 år. For at kunne svare på, om nobilis er en fornuftig investering, skal udbuddet derfor fremskrives tilsvarende. For at lave denne fremskrivning er det nødvendigt at vide, hvor meget der plantes i øjeblikket.

I de danske planteskoler er der totalt set udsået omkring 350 kg frø om året over de seneste tre år, hvilket skulle give ca. 1,4 mio. treårsplanter. Af disse er der ca. eksporteret 400.000 planter pr. år, hvilket giver et samlet forbrug af planter i Danmark på ca. 1 mio. stk. Omregnes disse tal til et gennemsnitligt kulturanlæg med 4.000 planter/ha, svarer det til 250 ha, ekskl. planter til juletræskulturer, efterbedring mv. Realistisk set må det forventes, at dette tal næppe svarer til mere end 150-200 ha nyetablerede kulturer om året i Danmark. Disse tal giver anledning til nedenstående fremskrivning, hvor vi forudsætter, at tilplantningen vil stige i de kommende år.

Med samme forventninger til produktionsarealerne bemærker man, at det samlede areal falder med 1.100 ha. Dette betyder, at produktionspotentialet falder med ca. 10.000 tons om 10 år.

Et så kraftigt fald i udbuddet vil naturligvis øge sandsynligheden for en bedre rentabilitet i liftklip i de ældre bevoksninger, og derved føre til, at bevoksningerne forbliver i omdrift længere.

Men stadigvæk falder arealet i aldersklasserne 11-25 år, fra 6.600 ha i 2011 til ca. 3.500 ha i 2021. I øjeblikket er vi faktisk allerede i en markedssituation, hvor mangel på grønt i de unge aldersklasser begynder at kunne mærkes. Alt andet lige kommer vi med stor sandsynlighed til at stå i et kraftigt underforsynet marked for nobilis i aldersklasserne 10-25 år.

Økonomi

Som det fremgår af artikelen om Økonomi i nobilis 2011 på //www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/juletraeerklippegroent/oekonomiogpolitik/modellerogberegninger/oekonomieninobilis2011/ _blank – “Økonomien i nobilis 2011″>Dyrkningsaktuelt, er et gennemsnitligt årligt netto på 4.000 kr./år ikke urealistisk. Alt andet lige må det gennemsnitlige netto forventes at stige som følge af stigende priser – og i takt med det vigende udbud.

Inden vi får hænderne helt op over hovedet, skal vi dog huske på, at mange faktorer spiller ind på prisdannelsen – bl.a. vil det forventede overudbud af nordmannsgran juletræer medføre mere nordmannsgran pyntegrønt på markedet.

Konklusion

I Danmark er der i en lang årrække ikke blevet plantet nobilis i nævneværdigt omfang. Det betyder, at vi om ganske få år kommer i en situation, hvor markedet for ung nobilis er underforsynet, hvilket må formodes at få en betydelig positiv indvirkning på driftsøkonomien i dyrkning af nobilis. Derfor er konklusionen: Plant mere nobilis – vi er allerede sent på den!

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #05

Læs andre artikler inden for Klippegrønt