Af Katrine Bang Hauberg, forstfuldmægtig, Skovdyrkerne Vestjylland

Med en biotopplan får du overblik og samler de konkrete tiltag, der tilgodeser natur og vildt på ejendommen.

Formålet er at medvirke til at etablere nye biotoper eller til at forbedre eksisterende.

På den måde øger du kvaliteten af levestederne til gavn for de vildtlevende fugle og vildtarter. En biotopplan kan altså give hele ejendommen et naturmæssigt løft.

De arealer, som biotopplanen angiver biotopforbedringer for, kaldes for biotopplanarealet. De kan omfatte dyrkede og udyrkede landbrugsarealer, non food lavskov, samt udyrkede bræmmer.

Måske har du allerede foretaget biotopforbedrende tiltag rundt omkring din ejendom. En biotopplan sammenfatter tiltagene og de omregnes til et pointsystem.

Rummer din 3-års plan over 85 point kan du sætte op til syv styk fuglevildt ud pr. hektar. Nøjes du med en 1-årig biotopplan skal du øge intensiteten af tiltag, sådan at du kommer op på 100 point, før du kan udsætte fuglevildt.

Krav til anmeldelse

Hvis du har en ejendom over 100 hektar og ønsker at udsætte mere end 100 styk fuglevildt skal du inden 1. maj udarbejde og anmelde en biotopplan.

Du kan godt anmelde en 3-årig biotopplan. Den skal kun anmeldes 1. gang. Du kan selv anmelde planen eller få en konsulent til det. Anmeldelsen foretages med nemID via VIRK.dk. Der skal vedhæftes detaljeret kortbilag, der beskriver de enkelte tiltag.

Insektvolde er med til at forbedre levevilkårene for fuglevildtet. Foto: Skovdyrkerne Vestjylland

Planen skal føres ud i livet

Det er ikke nok blot at skabe overblik og lave en plan med konkrete tiltag. For at flora og fauna kan få glæde af de biotopforbedrende tiltag, skal de enkelte tiltag i planen være udført senest 1. juni.

Det er dog muligt at udarbejde og anmelde en 3-årig plan. På den måde kan du fordele de enkelte tiltag over en 3-årig periode. Miljøstyrelsen udtager hvert år 5-10 procent af biotopplanerne til kontrol for at sikre, at planerne er gennemført.

Andre regler om udsætning

Der er også et krav om, at man har gennemført et kursus i udsætning og fældefangst, hvis man ønsker at udsætte mere end 100 styk fuglevildt. Sådan et kursus udbydes i dag blandt andet ved Danmarks Jægerforbund.

Hvis jagtretten er lejet ud, kan du aftale, at det er jagtlejer, der har ansvaret for udsætningen. Det er altså den, der står for udsætningen, der skal have gennemført det obligatoriske kursus i udsætning, og som kan straffes, hvis der udsættes flere fugle end tilladt.

Når du udsætter fasaner, agerhøns eller gråænder skal antallet indberettes til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætningen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #64

Læs andre artikler inden for Naturpleje