Tekst og foto: Jens Mathiasen

Tilskudsordningen til privat skovrejsning er nu åben frem til tirsdag 3. oktober 2023.

Der er afsat 135 millioner kroner. Det er en noget større pulje end tidligere. Som noget nyt er der afsat 20 millioner kroner, som kommunerne kan søge. Private lodsejere kan søge grundbetaling i en femårig opretholdelsesperiode, efter at man har fået udbetalt tilskud til skovrejsning.

– Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at dit skovrejsningsprojekt er med til at gennemføre vandplanerne, kan du søge om grundbetaling ud over den femårige opretholdelsesperiode. Vandplanerne er den samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø. Et skovrejsningsprojekt kan for eksempel bidrage, hvis det ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Brancheforening påpeger ulighed

Hos brancheforeningen Dansk Skovforening påpeger man, at der er ulighed imellem private ansøgere og kommunerne.

– Standardbeløbene for private ansøgere er hævet i år, men dækker stadig ikke de reelle udgifter. Her må den private lodsejer betale differencen. Sådan forholder det sig ikke for kommunale ansøgere, som får dækket deres udgifter 1:1. Dansk Skovforening har i høringsfasen gjort opmærksom på de ulige tilskudsmodeller, oplyser foreningen. Foreningen gør også opmærksom på, at kravet om VVM-screeninger kan risikere at forsinke projekter.

Gode muligheder

Skovrejsningsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram. Kontakt Skovdyrkerne, hvis du ønsker at vide mere om skovrejsning. Netop i år er der gode muligheder for at få tilsagn til skovrejsning, så længe man opfylder de betingelser, som er beskrevet i Landbrugsstyrelsens vejledning.

Nyt for ordningen 2023
Ansøgninger bliver ikke prioriteret efter deloplande med kvælstofindsatsbehov for skovrejsning.
Som noget nyt kan kommuner nu modtage tilskud under ordningen.
Øget mindstekrav til plantetal, nyt mindstekrav til arealstørrelsen og skærpelse til minimumsblandinger.
Nåletræer kan ikke længere indgå i skovbryn
Øget tilskudssats til nåletræsskov.
Ingen tilskud til kulturhegn ifm. naturlig tilgroning, ingen størrelseskrav til kulturhegn om den enkelte bevoksning, og tilskudssatsen for kulturhegn er øget.
Ingen afstandskrav til bygninger og have.
Skovkort og bevoksningsliste skal nu vedhæftes anmodning om udbetaling af tilskud.
Projektperioden er afkortet, da landdistriktsprogrammet udløber i 2025.

Ingen krav om, at anvende mindst 50 pct. hjemmehørende arter i løvskov.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #90

Læs andre artikler inden for Skovrejsning