Tekst og foto: Karsten Raae

Der har været stor usikkerhed om prisniveauet, hvilket har trukket forhandlingerne i langdrag. I skrivende stund, her midt i juli, forhandler vi stadig pris med enkelte værker.

De sidste mange år har været prægetaf en overproduktion af flis, det har derforværet en kamp at få kontrakter nok, til atsikre vores medlemmers afsætning af flis.Samtidig oplevede vi et konstant pres på prisen, konkurrence fra import-biomasse og generelt lave energipriser.

I år er billedet ændret. De andre energikilder, der kan anvendes i kraftvarmesektoren, er steget i pris. Så flis er nu blevet det billige alternativ. De forbrugere,der har haft fjernvarme fra flis-fyredeværker, har ikke været udsat for de prisstigninger alle andre har oplevet. Der har derfor gennem fyringssæsonen været etstort forbrug af flis, hvilket har mindsket mange lagre i skoven. Forbruget af flisvar i den forgangne sæson ikke drevet af antallet af graddage. De varmeværkernesom har haft muligheden har flyttet var- meproduktionen fra varmepumper til afbrænding af flis. På nogle kraftvarmeværker har man anvendt stigende mængderflis til elproduktion.

Først på sæsonen lukkede eksporten af flis fra Belarus, senere lukkede den fra Rusland. Begge dele har fjernet store mængder flis fra det danske marked.Endelig er konkurrencen om træ til celluloseindustrien i Norden steget betydeligt.

Stigende efterspørgsel kombineret med faldende udbud giver alt andet lige stigende priser. Sådan er det også gåetmed prisen på flis; den er steget støt henover den forgangne sæson og forårets/ sommerens kontraktforhandlinger har presset prisen yderligere og så er vi tilbage ved, hvorfor forhandlingerne til denkommende sæson har trukket ud. Omkostningerne til oparbejdning, hug-ning og transport af flisen, stiger også tilden kommende sæson, men forventnin- gen er helt klart, at vi med de højere afregningspriser på flisen kan tilbyde enpæn stigning i nettoindtjeningen til skoven.

Vi har i år desuden forhandlet os fremtil at dieselomkostningerne til oparbejdning, hugning og transport af flisen justeres i løbet af sæsonen ud fra et offentligt prisindeks. Det betyder, at vi som noget nyt i år vil genberegne afregningsprisen til vores medlemmer en gang i kvartalet.

Man kunne selvfølgelig spørge sig selv om, hvorfor vi i det hele taget indgår kontrakter med værkerne om leverancer af flisi år, fremfor at sælge det hele på spotmarkedet til højeste pris. Det gør vi ikke, fordi vi gerne vil have langsigtede relationer.

Langsigtede relationer er det, som sikrer os afsætning af flis i de kommende år, også når eksporten fra Rusland og Belarusigen åbner.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #83

Læs andre artikler inden for flis