Traditionelt anlægges og dyrkes nobilis med det klare sigte at producere klippegrønt. I kulturens yngre år sker ofte et mindre udtag af juletræer og flis, men det overordnede mål i driften er normalt at maksimere den totale mængde grønt, der kan klippes fra bevoksningen over dens levetid.

Med flisens indtog i de seneste 10 år – ledsaget af en i øjeblikket fornuftig markedspris på mange træeffekter samt relativt høje omkostninger forbundet med liftklip i ældre bevoksninger – bliver det dog relevant at stille spørgsmålet, om ikke der kunne være alternativer til denne klassiske dyrkningstilgang for nobilis.

Klassisk intensiv drift i nobilis

Med forbehold for lokale variationer er det Skovdyrkernes erfaring, at man ofte kører nobilisbevoksninger i en omdriftsalder på 30-45 år, og at kulturanlægget etableres på denne forudsætning. Under intensiv dyrkning med gødskning og passende pleje vil der, som tommelfingerregel, i perioden typisk produceres 2,5 tons pyntegrønt pr. hektar pr. år i gennemsnit over 30 år.

Selvom produktionen af klippegrønt topper allerede i 14-17 års alderen, for efter nogle år at falde til et niveau på ca. 60% heraf, viser beregninger, at en kortere omdriftsalder end 30 år almindeligvis vil give et lavere gennemsnitligt udbytte, da der ikke høstes grønt i bevoksningensførste leveår.

Et klassisk produktionsforløb med produktionsindeks efter anlægsår er gengivet i nedenstående figur.

Afregning af grønt og udgifter til oparbejdning

Lønsomheden ved produktion af klippegrønt kan ikke alene måles på den totale mængde klippegrønt eller gennemsnitlige mængde pr. år. Udgifterne til oparbejdning stiger i takt med at træerne vokser i højden. Tilsvarende har træernes alder og højde indvirkning på kvalitet såvel som pris.

Grønt klippet i ældre bevoksninger, f.eks. dekovarer, sælges dyrere end ungdomsgrene og mixvarer. Den stigende salgspris i de ældre varer modsvares dog af en dyrere oparbejdning. Disse to forhold er gengivet i nedenstående indekstabeller.

Bemærk, at prisen på oparbejdning (tabel 1) stiger til næsten det dobbelte, mens prisstigningen på grønt (tabel2) kun er godt en tredjedel.

Tabel 1

Oparbejdning Udgift til oparbejdning (indeks)
Hånsklip 100
Kort stang 117
Lang stang 143
Lift 183
Tabel 2

Vare Salgspris (indeks)
Grøn ungdomsgren 100
Blå ungdomsgren 109
3/4 Mix 118
Dekomix 127

På baggrund af de viste tabeller kan det være fristende at afkorte produktionen for at undgå liftklip.

Beregninger ud fra erfaringstal viser dog, at hvis produktionen af klippegrønt eksempelvis afkortes til 25 år for at undgå liftklip, så falder produktion af klippegrønt mere end den gennemsnitlige nettoafregning for grøntet.

Derudover medfører en kortere omdrift også færre år imellem udgifter til etablering af kulturanlæg, der er den væsentligste udgift i omdriften.

Tømmerproduktion i nobilis

Hvis ikke det er rationelt at afkorte omdriften, kunne det så være en idé at forlænge den, for derved at få større volumen til gavntræ og energi?

Som ædelgranart har nobilis en udmærket volumentilvækst i alderen fra 25 år og op. Dette kunne tale for en omdrift længere end 30-40 år, fordi mængden af salgbart træ til flis og tømmer ved afdrift øges. Desuden betyder de større dimensioner på træet billigere oparbejdning og sandsynligvis en større andel tømmer.

En forlænget omdrift udover 30 år med henblik på at optimere udtaget af tømmer skal til gengæld opveje en længere periode, hvor der klippes mindre eller intet pyntegrønt.

I en 30-årig nobilisbevoksning på lettere jord vil der stå godt 200 m3 træ pr. hektar, mens der efter en forlænget omdrift på f.eks. 55 år kan høstes omkring 320 m3 træ samtidig med at andelen af korttømmer også bliver større. Prisen er dog en lang periode uden indtægter fra klippegrøntet.

Foreløbig konklusion

De nuværende gode afregningspriser på flis og tømmer vurderes ikke i første omgang at give anledning til en kortere omdrift end 30 år. Beregninger viser også, at et større tømmerudtag efter en forlænget omdrift, især på de ringeste jorder, har svært ved at konkurrere med den ’tabte’ produktion af klippegrønt. På de bedre jorder er det dog sandsynligt, at en forlænget omdrift på få år kan give økonomiske gevinster, som følge af både større volumen ved afdrift og bedre muligheder for at aflægge træet.

Din skovfoged kan hjælpe med at vurdere dette fra bevoksning til bevoksning i det aktuelle marked for råtræ og klippegrønt.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #26

Læs andre artikler inden for Klippegrønt