Uddrag af Skovdyrkernes årsberetning, redigeret af Jens Mathiasen

Det er gået stærkt i Skovdyrkerne i det seneste regnskabsår. Aldrig før har vi skovet så meget træ, hugget så meget flis og plantet så mange træer. De fem skovdyrkerforeninger leverer tilsammen den største omsætning i Skovdyrkernes historie. Omsætningen landede på i alt 649 millioner kroner. Det er en fremgang på 12 procent fra året før. Det fremgår af Skovdyrkernes årsberetning 2021/2022. I fire af de fem foreninger har top og bundlinje samme fortegn, mens en af foreningerne slog en ordentlig skævert. Skæverten skyldes primært store udsving i flispriserne og en problematisk risikostyring.

– Kigger man kun på de fire skovdyrkerforeninger, realiserer de tilsammen en omsætning på 451 millioner kroner. Heraf et samlet resultat på 5,3 millioner kroner. Overskuddet i de fire foreninger udgør således 1,2 procent af omsætningen, hvilket er på niveau med sidste års tal.

– En resultatgrad på en procent betragter vi under normale omstændigheder som tilfredsstillende, idet foreningerne opererer som medlemsejede nonprofitorganisationer. Vi mener, at pengene ligger bedst i medlemmers lommer, fremhæves det i beretningen.

God udvikling i lokalforeningerne

For andet år i træk kommer Skovdyrkerne Nord-Østjylland ud med et resultat på over en million kroner. Den turn-around, foreningen tog fat på i 2019/2020, har bidt sig fast. Med den gode udvikling, foreningen er inde i, vil man indenfor en overskuelig fremtid være helt fri af krisen. Foreningen har nu også opnået et stabilt medlemsantal. I årets løb er der netto ansat yderligere en skovbrugsfaglig medarbejder i foreningen. Det er sket, fordi foreningens medarbejderehar løbet meget stærkt i flere år og for at være klar til at samle yderligere vækst op. Skovdyrkerne Vestjylland har hele året ligget i overhalingsbanen. Omsætningen er på 153 millioner kroner. Både omsætning og resultat ender rekordhøjt. Foreningens ledelse erkender, at ’indtægterne er løbet fra omkostningerne’. Der er behov for at re-balancere aktiviteter og bemanding – og foreningen søger nu nye kolleger. Medlemstallet er konstant – dog med en mindre afgang af de små ejendomme. Det mere end opvejes af tilgang af større ejendomme, som særligt er over 100 hektar. Skovarealet under forvaltning er fortsat i stigning og nærmer sig 24.000 hektar. I Skovdyrkerne Midt skuffede juletræs- og klippegrøntforretningerne, som landede under budget. Det skyldes primært stigende fragtomkostninger. Til gengæld har råtræ og flis overgået forventningerne, således at man lander et tilfredsstillende positivt resultat. At det ikke bliver et rekordresultat skyldes også, at foreningen i årets løb har ansat både en forstfuldmægtig og en skovfogedassistent i nyoprettede stillinger. For Skovdyrkerne Syd er året også gået godt. På alle økonomiske målepunkter ligger man over det forventede. Resultatet er skabt på baggrund af et fornuftigt aktivitets- og indtjeningsniveau på alle forretningsområder. Særligt afsætningen af nåletræ har bidraget positivt til årets resultat. I det forgangne år har foreningen ansat to nye skovbrugsfaglige medarbejdere – og alligevel er der usædvanligt travlt. Med et stort antal små skovejere som medlemmer, anser man nedgangen i medlemstallet som en naturlig del af strukturudviklingen i jordbruget. Man kan dog glæde sig over en flot arealmæssig fremgang på over seks procent.

Skovdyrkernes vigtigste opgave er at rådgive medlemmerne på et højt fagligt niveau.

Øerne ramte skævt på flis

De seneste år har Skovdyrkerne Øerne forfulgt en vækststrategi med en målsætning om en stærkt forøget omsætning. Det har blandt andet udmøntet sig i, at en lang række projekter er aftalt som netto-pårod. Det vil sige med en på forhånd aftalt afregningspris. I årets løb blev man desværre hårdt ramt af stigende efterspørgsel og stigende priser på flis. For at skaffe den nødvendige mængde flis blev man nødt til af flere omgange at opjustere den netto-på-rod-pris, som blev tilbudt kunder og medlemmer. For at opfylde leveringsforpligtigelserne overfor værkerne var det desuden nødvendigt at købe større mængder flis hos underleverandører til markedspris. Denne ’dobbelte uppercut’ betød, at dækningsbidraget på flis-forretningen blev væsentligt reduceret i forhold til det budgetterede. Foruden flisen, trak også entreprenørydelser og juletræer ned i foreningens dækningsbidrag – også her på grund af kombinationen af opgaver udført til fast pris og med stærkt stigende omkostninger.

Bestyrelsen betegner det samlede årsresultat som særdeles utilfredsstillende. Man har besluttet at ophøre med nettopå-rod-projekter, at styrke risikostyringen og genbesøge strategien. Desuden er der indført ansættelsesstop. Udviklingen i foreningens medlemsantal og medlemsareal var desværre vigende i 2021/2022. Samlet set står Øerne i en udfordrende situation, der også kræver mange ressourcer at håndtere. Men planerne er på plads for at skabe en lønsom drift. Der budgetteres i indeværende år med et resultat på 1,8 millioner kroner før skat.

Skovdyrkerne har haft travlt. Mange skovejere har valgt at benytte de gode salgspriser til at skove hugstklare bevoksninger.

Flere medlemmer og vækst i omsætning

Samlet set går det den rigtige vej i Skovdyrkerne, når man ser på medlemstal og omsætning.

– Det er glædeligt, at der er en lille fremgang i Skovdyrkerens samlede medlemsareal. Det er ikke en eksplosiv udvikling, men efter flere år med stagnation er det dejligt, at kurven går op, fremhæver ledelsen i beretningen. Tallene viser desuden, at gennemsnitsstørrelsen på medlemmernes ejendomme er steget til 20,5 hektar. Samtidig er der også stabil vækst i Skovdyrkernes omsætning.

– Over de sidste tre år er vi vækstet med knap 22 procent målt på omsætning. Vi er også bevidste om, at væksten i overvejende grad skyldes de positive konjunkturer, som vi har oplevet i de sidste år – og at vi lige om lidt vil opleve fald i efterspørgsel og salgspriser og dermed en lavere aktivitet. Det har vi prøvet før, og det indretter vi os efter, lyder det.

Skovens bedste hold

Uanset om konjunkturerne er med eller imod, er det Skovdyrkernes vigtigste opgave at levere rådgivning af høj faglig kvalitet og dermed at skabe merværdi for den enkelte skovejer. Skovdyrkernes styrke er først og fremmest vores viden, men uden rummelighed, menneskeligt overskud og evne til at forstå andres ønsker og behov, kan vi ikke lykkes med denne kerneopgave. I den helt ekstremt travle periode, som Skovdyrkerne har oplevet de sidste par år, er alle i Skovdyrkerne i den grad blevet testet på faglighed. Men i endnu højere grad på de nævnte medmenneskelige kapaciteter. I Skovdyrkerne har man ikke bare fagfolkene på sin side – fagfolkene har også gode kolleger omkring sig. Og det har været guld værd i 2021/2022. Alle i Skovdyrkerne kan være vanvittigt stolte over det arbejde, der er ydet, og de resultater, der er skabt. Hovedbestyrelsen takker for en ekstraordinær indsats. Hele beretningen kan findes og læses på www.skovdyrkerne.dk/om-os/mereom-skovdyrkerne/

De enkelte foreningers resultater

Resultat 2021/2022 (efter skat; 1.000 kr.)
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 1.364
Skovdyrkerforeningen Vestjylland 2.262
Skovdyrkerforeningen Midt 557
Skovdyrkerforeningen Syd 1.093
Skovdyrkerforeningen Øerne -3.219
Samlet 2.058

Skovdyrkernes nøgletal

Medlemmer 4.063 4150
Tilknyttet areal (ha.) 83.260 82.905
Ansatte 90 88
Omsætning (mio. kr.) 649

579

Resultat (mio. kr.) 2,1 6,5
bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #86

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning