Af Michael Hauberg Lehrmann, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Midtjylland

Skovning, salg af træ og salg af træprodukter bliver nu omfattet af den nye EUDR-forordning. Det er en forkortelse for EU’s Deforestation Regulation. Ordningen erstatter EU’s tømmerforordning, som har været gældende i flere år. Reglerne stiller nye krav til både skovejere og virksomheder, som handler med træ. Nu flyttes fokus fra lovlighed af skovning af træet til mere omfattende krav til skovdrift og arealanvendelsen i det hele taget. Skovejeren bærer også et ansvar. Ifølge reglerne er skovejeren en producent – og første led i træets vej ind på EU-markedet. Derfor skal ejeren registrere dette og sikre at både dansk lovgivning og EU-lovgivningen bliver overholdt. Reglerne er så nye, at der endnu ikke er implementeret en praksis i Danmark. Men som det ser ud lige nu, skal alle skovninger indrapporteres, inden træet sælges. Der skal blandt andet registreres lokalitet, ejer, træart med mere. Registreringerne skal ske i et IT-system, som endnu ikke er færdigudviklet hos myndighederne.

Må ikke forringe skoven

Grundreglen i EUDR er, at der ikke må være produkter på EU-marked, der har bidraget til afskovning eller forringelse af skov. Formålet med de nye EU-regler er i høj grad at dæmme op for andre produkter end træ, som bidrager til skovrydning. Der har også været et stort ønske om at øge kontrol og sanktionsmuligheder over for virksomheder, der handler med produkter, som strider imod EU-reglerne. Reglerne inkluderer også andre produkter, der kan stamme fra arealer, hvor skovrydning har fundet sted. Det er blandt andet kakao, soja, oksekød, gummi med mere.

Praksis på vej

I forhold til de nye regler er Skovdyrkerne træhandlere og dermed nummer to i værdikæden. Skovdyrkerne skal derfor videregive informationer om skovningerne til næste led, som vil være savværket eller råtræhandleren. Skovdyrkerne arbejder med at få praksis på plads sideløbende med, at myndighederne selv får udført en dansk implementering af EU-reglerne. Skovdyrkerne ønsker, at det fortsat skal være muligt for skovejere at sælge træ uden at blive kvalt i besværlig administration.

Må ikke forringe skoven

Et andet element i de nye EUDR-regler er, at skovning af træ ikke må medføre skovforringelse. Det er helt nyt. Skovbrugsbranchen venter med spænding på, hvordan den danske fortolkning vil se ud. Der kan blive tale om, at naturlige skove og naturligt foryngede arealer ikke må erstattes af plantninger. Hjemmehørende arter må måske ikke konverteres til ikke-hjemmehørende arter. Træ fra arealer med Natura-2000 eller §25-skov kan nok ikke overholde kravene, hvis skovning ikke tilgodeser de naturtyper, der er udpeget. De nye EUDR-regler lukker i princippet for, at skov kan blive til landbrug. Det samme skete med indførelse af de såkaldte VEII-regler, som nu gælder ved produktion af flis til varmeværker. EUDR-reglerne blev vedtaget 9. juni og implementeres i løbet af 18 og 24 måneder. 18 måneder gælder for store virksomheder og 24 måneder for små og mellemstore virksomheder.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #90

Læs andre artikler inden for Skovpolitik